arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Tevékenységre és működésre vonatkozó adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege: 


A Martonvásári Polgármesteri Hivatal vonatkozó szabályzatai letölthetők itt:

Szervezeti és Működési Szabályzat

Közérdekű adatok igénylésre vonatkozó szabályzat

 

A Hivatal feladatát és hatáskörét alapvetően az alábbi jogszabályok határozzák meg:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.

Az államháztartásról szóló2011. évi CVC. törvény. 

 

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven:
Nem releváns.

 

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai: A hivatal esetében nem releváns.

 

4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről    
Az adatok elérhetők az alábbi helyeken:

- Ügyleírások, ügyintézés

- Nyomtatványok

Az önkormányzati hatósági ügyekben a Hivatalnál jelenleg nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre.

 

5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények: A Hivatal nem nyújt közszolgáltatást.

 

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

A Hivatal alaptevékenysége körében, törvényi felhatalmazás alapján gyűjt, kezel és tárol adatokat.

A közérdekű adatokhoz történő hozzáférés módját és a másolatkészítés költségeit a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT tartalmazza.

 

Nyilvántartások:

- Szociális igazgatási és gyermekvédelmi nyilvántartások, óvoda és tankötelesek nyilvántartása:

- Helyi népesség-nyilvántartás:

- Egyéb hatósági nyilvántartás, vagyonkataszter, helyiségbérleti szerződések:

- Munkaügyi nyilvántartások (személyügyi, tartalékállomány, üres álláshelyek):

- Helyi adóhatósági nyilvántartás, adók módjára behjatható köztartozásokkal kapcsolatos nyilvántartás:

- Pénzügyi, gazdálkodási, számviteli nyilvántartások (támogatások, bírságok nyilvántartása):

- Kereskedelmi nyilvántartás - működési és telepengedélyek nyilvántartása, szálláshelyek nyilvántartása:

- Mezőgazdasági igazgatási nyilvántartások, ebnyilvántartás:

- Anyakönyvi nyilvántartások (születési, házassági, halotti):

- Építési engedélyek nyilvántartása:

 

A nyilvántartás tartalmi elemei:

- Vezetésének jogalapja: jogszabály/saját elhatározás.

- Nyilvántartást vezeti: ügyintéző/szervezeti egység

- Nyilvántartás fajtája: ágazati szak nyilvántartás /települési alapnyilvántartás/statisztikai típusú nyilvántartás

- A nyilvántartás jellemzője eljárásjogi státusza szerint: hatósági/nem hatósági

- Nyilvántartott tételek száma:

- A változások követésének módja: folyamat/állapot nyilvántartás.

- Jellemzője: papír alapú/elektronikus, hálózatról/egy gépről/meghatározott gépekről elérhető.

- Adatszolgáltató: folyamatos/egyszeri/alkalmankénti, állampolgár/más szervezet/hivatal

- Adatkérő: más szervezet/hivatal/belső szervezeti egység, KSH, egyszer/alkalmanként, évente.

- Nyilvántartást használók köre: belső szervezeti egység, KSH/egyéb hivatal, szervezet/állampolgár, egyszer/alkalmanként/folyamatosan.

- Adatköre: nyilvántartás tárgyához igazodóan lehet - név, lakóhely, elérhetőség, együtt élők száma, családi jövedelem, ellátás megállapításának kezdő és végidőpontja, megállapított ellátás típusa, jellege, összege, bérlemény adatai, díj összege, , bizonylati adatok, jóváhagyás adatai, módosítás, törlés adatai, döntés száma.

 

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke: A Hivatalnak jelenleg nincs kiadványa.

 

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza: Nem releváns.

 

9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától: A Hivatal esetében nem releváns, egyebekben az önkormányzatnál került bemutatásra.

 

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények    
A vonatkozó dokumentumok letölthetők itt:

HIRDETMÉNYEK

 

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk    
- A Hivatal nem írt ki projektek megvalósítására irányuló pályázatot.

- A Hivatal által elnyert pályázatok, megvalósított PROJEKTEK: jelenleg nincs ilyen projekt.

- ÁLLÁSPÁLYÁZATOK

 

12.    A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai    
Felügyeleti szervek ellenőrzése: Jelenleg nincs ilyen dokumentum.

 

13.    A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve    
Adatvédelmi felelős: Kovacsevicsné dr. Bögi Viktória Tel.: 06-22-460-229 E-mail: kovacsevicsne.viktoria@martonvasar.hu

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét a közérdekű adatok megismerésére vonatkozó SZABÁLYZAT tartalmazza.

 

14.    A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk    
Hatósági statisztika: (feltöltés alatt)

 

15.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai: Közérdekű adatigénylés nem történt.

 

16.Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél: Közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződést a hivatal nem kötött.

 

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek: A vonatkozó feltételeket a SZABÁLYZAT tartalmazza.

 

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista    A LISTA letölthető itt.

 

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma: Nem releváns.

 

20. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata: Nem releváns.

 

21. A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke: Nem releváns.

 

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás    A jogorvoslati feltételeket a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. TÖRVÉNY tartalmazza.

 

23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése: Nincs ilyen szerződés.