arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Általános közzétételi lista

1.

 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Martonvásár Város Önkormányzata

Székhely (postai cím): 2462 Martonvásár, Budai út 13.

Telefonszám: +36-22-460-004

Faxszám: +36-22-460-229

Számlavezető bankja: OTP Bank Nyrt.

Főszámla száma: 11736082-15727433-00000000

adószám: 15727433-2-07

Elektronikus levelezési cím: onkormanyzat@martonvasar.hu

Honlap: www.martonvasar.hu

 

 2.

 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti ábra

 3.

 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Elérhetőségek

 4.

 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

Az ügyfélfogadás rendje:

Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban meghatározott eltéréssel):

Hétfő 13:00 - 16:00
Szerda 08:00 - 12:00
Péntek 08:00 - 12:00

Ügyfélszolgálat:

Hétfő 08:00 - 16:00
Kedd 08:00 - 12:00
Szerda 08:00 - 17:00
Csütörtök 08:00 - 16:00
Péntek 08:00 - 12:00

Polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző, kabinetvezető

Szerda 08:00 - 17:00

 5.

 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Tagok:

Dr. Szabó Tibor, polgármester (polgarmester@martonvasar.hu)

Gucsek István, alpolgármester (alpolgarmester@martonvasar.hu)

Horváth Bálint, alpolgármester (horvath.balint@martonvasar.hu)

Tóth András Miklósné  képviselő képviselő (martoninyar@martonvasar.hu)

Kuna Ferenc, Humán Bizottság elnöke (kunaferi@gmail.com)

Varga Ferenc, Gazdasági Bizottság elnöke (varga.ferenc@gabormajor.hu)

Dr. Gyulay Gyula képviselő (gyulaycigi@freemail.hu)

Nemes József,
képviselő (nemesnaptar@gmail.com)

Szigeti Zoltán, képviselő (z.szigeti@gmail.com)

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

1. Martonvásári Polgármesteri Hivatal

Székhely (postai cím): 2462 Martonvásár, Budai út 13.

Adószám:15362931-1-07

Telefonszám: +36-22-460-004

Faxszám: +36-22-460-229

Elektronikus levelezési címjegyzo@martonvasar.hu

Honlap: www.martonvasar.hu

Számlavezető bankja: OTP Bank Nyrt.

Főszámla száma: 11736082-15362931-00000000

adószám: 15362931-1-07

 

2. Brunszvik Teréz Óvoda

Székhely (postai cím): 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.

Telefonszám: +36-22-460-290

Faxszám: +36-22-460-229

Elektronikus levelezési cím: mvovoda@gmail.com

Honlap: www.brunszvikterezovoda.hu

Közérdekű adatok

 7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve
részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft.

Ügyvezető neve: Tóth Balázs Károly

Székhely: 2462 Martonvásár, Szent László út 2.  

Elektronikus levelezési cím: martonsport@martonvasar.hu
Telefonszám: +36-20-488-5200

Honlap: www.martongazda.hu és 
www.martonsport.hu

Tevékenységi köre különösen: Városüzemeltetés, építményfenntartás és egyéb sporttevékenység

Részesedés mértéke: 100% Martonvásár Város Önkormányzatának tulajdona

 8.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

1. Martonvásárért Alapítvány

Székhelye:       Martonvásár, Budai út 13.

A kuratórium elnöke: Bártol Botond
A kuratórium titkára: Dr. Bögi Viktória
A kuratórium tagja: Dr. Zarubay Árpád.

Alapító okirat

2018. évi beszámoló

2019. évi beszámoló

Az Alapítvány közhasznú szervezetként működik 1998. január 1-jétől, mely 2014. június 1. napját követően is változatlanul fennáll.

     

2.   Embertársainkért Alapítvány

Székhelye:       Martonvásár, Szent László út 24.

Kezelő szerv tagjai: Szabóné Pályi Judit, Winkler Rózsa Júlia, Hankó Klára

Alapító okirat

 9.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége

1. Martonvásári Polgármesteri Hivatal

Vezető: Dr. Szabó-Schmidt Katalin, jegyző

Székhely (postai cím): 2462 Martonvásár, Budai út 13.

Adószám:15362931-1-07

Telefonszám: +36-22-460-004

Faxszám: +36-22-460-229

Elektronikus levelezési címjegyzo@martonvasar.hu

Honlap: www.martonvasar.hu

Jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Alapító okirat

 

2. Brunszvik Teréz Óvoda

Vezető: Stefkovits Ferencné, óvodavezető

Székhely (postai cím): 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.

Telefonszám: +36-22-460-290

Faxszám: +36-22-460-229

Elektronikus levelezési címmvovoda@gmail.com

Honlap: www.brunszvikterezovoda.hu

Jogszabály: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Alapító okirat

 10.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Forum Martini

Főszerkesztő: Prieger Zsolt

A Forum Martini megjelent számai

Szerkesztőség

Hirdetési tarifák

 11.

 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Fejér Megyei Kormányhivatal

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár Pf. 242.

Telefonszám: +36-22-526-900

Faxszám:+36-22-526-905

Elektronikus levelezési cím: hivatal@fejer.gov.hu

Honlap: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 Adat

 

 1.

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

Jogszabályok: www.magyarorszag.hu

Szervezeti és Működési Szabályzat

 2.

 Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

-

 3.

 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Önként vállalt feladatok

 4.

 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Ügyintézés, ügyleírások

Nyomtatványok

 5.

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Közétkeztetés (Szerződés + módosítás1, módosítás2)

Szilárd hulladék szállítás (Együttműködési megállapodás)

Folyékony hulladék szállítás (Közszolgáltatási szerződés)

Temetőgondnokság (Díjak)

Helyi autóbusz járat (Menetrend és díjak)

Könyvtári díjak (Határozat)

Múzeumi díjak

Hirdetési díjak (Forum Martini, Honlap)

Terembérlési díjak

 

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei


Szabályzat

 

 

 7.

 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános
kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a
költségtérítés mértéke

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

 8.

 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá
nyilvánossága, döntései, ülésének
jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

 9.

 A törvény alapján közzéteendő
jogszabálytervezetek és kapcsolódó
dokumentumok; a helyi önkormányzat
képviselő-testületének nyilvános ülésére
benyújtott előterjesztések a benyújtás
időpontjától

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

 10.

 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Legalább 1 évig archívumban
tartásával

 11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

 

 12..

 A közfeladatot ellátó szervnél végzett
alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok,
ellenőrzések nyilvános megállapításai

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

 13.

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az
információs jogokkal foglalkozó személy neve

Az előző állapot törlendő

 14.

 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

 15.

 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

 16.

 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló
szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

 17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására,
hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Az előző állapot 1 évig archívumban
tartásával

 

 18.

 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Az előző állapot törlendő

 

 

 19.

 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a
közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális
közadatok listája a rendelkezésre álló
formátumok megjelölésével, valamint a
közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerint újrahasznosítható közadat típusokról
való tájékoztatás, a rendelkezésre álló
formátumok megjelölésével

Az előző állapot 1
évig archívumban
tartásával

 20.

 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális
közadatok újrahasznosítására vonatkozó
általános szerződési feltételek elektronikusan
szerkeszthető változata

Az előző állapot törlendő

 21.

 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális
közadatok újrahasznosítás céljából történőrendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak
általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező
tényezőkkel együttesen

Az előző állapot törlendő

 22.

 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Az előző állapot törlendő

 23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a
közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerint kötött kizárólagos jogot biztosító
megállapodások szerződő feleinek megjelölése,
a kizárólagosság időtartamának, tárgyának,
valamint a megállapodás egyéb lényeges
elemeinek megjelölése

Az előző állapot törlendő

 24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a
közadatok újrahasznosításáról szóló törvény
szerint a kulturális közadatok digitalizálására
kizárólagos jogot biztosító megállapodások
szövege

Az előző állapot törlendő

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi
szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási
szerződés vagy más kötelező erővel bíró
dokumentum (vagy az annak elérhetőségére
mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás
céljából rendelkezésre bocsátható közadat
gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és
terjesztésével összefüggő költségek jelentős
részének saját bevételből való fedezését írja elő
a közfeladatot ellátó szerv részére

Az előző állapot törlendő

III. Gazdálkodási adatok

 

 Adat

 

 1.

 A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók

2016. évi költségvetés és mellékletei
2017. évi költségvetés és mellékletei
2018. évi költségvetés és mellékletei
2019. évi költségvetés és mellékletei
2020. évi költségvetés és melléklete

2021. évi költségvetés és mellékletei

 2.

 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

 3.

 A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

Letölthető táblázat

 

 4.

 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

 

Letölthető táblázat

 

 5.

 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 
7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Európai Unió társfinanszíozásával megvalósuló pályázatok
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési táblázat

Dokumentumok