arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Gazdasági Bizottság

 

Képviselő tagok:         Varga Ferenc - elnök

                                   Dr. Gyulay Gyula Levente

                                   Kuna Ferenc

                                   Nemes József Attila

                                   Szigeti Zoltán

                                   Tóth András Miklósné

Külső (nem képviselő) tagok:

                                   Gábor Attila

                                   Gyurman Attila

                                   Lipovics József Tamás

                                   Mundi András

                                   Dr. Pimper László

 

A Képviselő-testület által átruházott hatáskörök

1. Gazdasági Bizottságra

1.1. Költségvetési átcsoportosítási jogkör az önkormányzat éves költségvetési rendeletében meghatározott mértékig.

1.2. Dönt az önkormányzati vagyonrendeletben meghatározott ügyekben.

1.3. Dönt a környezetvédelmi alap felhasználásáról.

 

A Képviselő-testület Gazdasági Bizottságának a feladatköre

1.1. Véleményezi az önkormányzat gazdasági programját, a pénzügyi koncepciót, a költségvetést, a pénzügyi beszámolókat, ezek tervezetét, valamint a vagyongazdálkodási koncepciókat.

1.2. Közreműködik a helyi adók meghatározásában.

1.3. Figyelemmel kíséri a bevételek, kiadások alakulását, véleményezi a hitelfelvételi kezdeményezéseket.

1.4. Véleményezheti a képviselő-testület hatáskörébe tartozó szerződéseket.

1.5. Ellenőrzi az előző évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást), folyamatosan figyelemmel kíséri a tárgyévi költségvetés időarányos végrehajtását.

1.6. Ellátja a gazdálkodás, pénzügyi-számviteli rend betartásával kapcsolatos ellenőrzési feladatokat.

1.7. Kontrollálja az önkormányzati költségvetési szervek, a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodásának szabályszerűségét. Az önkormányzatnál, intézményeinél, és a gazdasági társaságoknál:

1.7.1. véleményezi az éves költségvetési javaslatot, üzleti terv tervezetet és a végrehajtásáról szóló éves beszámoló tervezeteit, figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre;

1.7.2. vagyonváltozás (vagyonnövekedés, csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;

1.7.3. vizsgálja a hitelfelvételek indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését;

1.7.4. kezdeményezi a képviselő-testületnél a polgármesteri hivatal, illetve az önkormányzat intézménye, a gazdasági társaság vonatkozásában pénzügyi - gazdasági ellenőrzés megtartását;

1.7.5. javaslatot tesz a polgármesteri hivatalnál és az önkormányzat intézményeinél, gazdasági társaságnál belső vagy külső szerv által végzett pénzügyi - gazdasági ellenőrzés megállapításai alapján az adott ellenőrzés tapasztalatainak hasznosítására, a szükségessé vált intézkedések megtételére.

1.8. Eljár a polgármester és a képviselők összeférhetetlenségi ügyeiben.

1.9. Ellátja a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozataival kapcsolatos feladatokat (tájékoztatás, nyilvántartás).

1.10. Előkészíti a polgármester juttatásaival kapcsolatos döntéseket. Javaslatot tesz a polgármester illetményének, az alpolgármester illetményének megállapítására, jutalmazásukra, képviselői-tiszteletdíjra.

1.11. Közreműködik a képviselő-testületi munka szervezésében, szavazások lebonyolításában.

1.12. Feladatkörében közreműködik az önkormányzati rendeletalkotás előkészítésében, a rendeletek hatályosulásának vizsgálatában, általános felülvizsgálatában.

1.13. Ellátja a Képviselő-testület által átruházott hatásköröket.

1.14. Közreműködik a rendezési,- fejlesztési tervek előkészítésében, figyelemmel kíséri ezek hatályosulását.

1.15 Figyelemmel kíséri a település ellátási, szolgáltatási szintjét, szükség esetén

intézkedést kezdeményez.

1.16. Részt vesz az önkormányzati beruházások, fejlesztések előkészítésében, a végrehajtás felügyeletében.

1.17. Kiemelt feladata a városfejlesztés és a városrendezés, a közlekedés és hírközlés kérdései, a kommunális szolgáltatások és az ezzel kapcsolatos feladatok, az energiaszolgáltatás kérdései, a természeti és épített környezet védelme, városunk műemlékeinek védelme.

1.18. Feladatkörébe tartozik:

1.18.1. a vagyonmérleg értékelése,

1.18.2. az önkormányzat gazdasági vállalkozásainak létrehozásával kapcsolatos döntések előkészítése,

1.18.3. az önkormányzat tulajdonával összefüggő ügyek és a velük való gazdálkodás;

1.18.4. a természeti környezet védelme, a természettel összhangban lévő fenntartható fejlődés követelményeinek érvényre juttatása a város programjaiban, beruházásaiban és a képviselő-testület által alkotott rendeletekben.

1.19. Koordinálja a közbiztonság és bűnmegelőzés feladatait, így különösen a közrend, közbiztonság és a bűnmegelőzés terén együttműködik az illetékes hatóságokkal és más szervezetekkel a sértetté válás megelőzésében, az elkövetővé válás megelőzésében, a bűnmegelőzési szervezet fejlesztése terén, a város polgárai elvárásainak és a jogszabályok előírásainak képviseletében.

 

(Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.12.) önkormányzati rendelete

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról)