arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Egészségügy ügyleírások

Ügytípus megnevezése

Egészségügyi közérdekű bejelentések és panaszügyek


Az ügy leírása

A betegek jogai:

A betegek jogait, az orvos kötelezettségeit alapvetően szabályozó, az egészségügyről szóló törvény szerint az alapvető betegjogok az egészségügyi ellátáshoz, az emberi méltósághoz, a kapcsolattartáshoz, az ellátás visszautasításához, az egészségügyi dokumentáció megismeréséhez, az orvosi titoktartáshoz, a gyógyintézet elhagyásához, a tájékoztatáshoz és az önrendelkezéshez való jog.

Minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Megfelelő az ellátás, ha az - az adott egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó - szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek megtartásával történik. Az egészségügyi ellátás során a beteg emberi méltóságát tiszteletben kell tartani.

A betegnek joga van az állapota által szakmailag indokolt szintű egészségügyi szolgáltató és - ha jogszabály kivételt nem tesz - a választott orvos egyetértésével az ellátását végző orvos megválasztásához, amennyiben azt az egészségi állapota által indokolt ellátás szakmai tartalma, az ellátás sürgőssége vagy az ellátás igénybevételének alapjául szolgáló jogviszony nem zárja ki.

Az orvos etikai kérdésekben az egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló EüM rendelet szabályait kell alkalmazni. A Rendtartásban foglalt magatartási szabályok vétkes megszegése etikai vétségnek minősül. Ezek: etikus magatartás, a beteg jólléte, a beteg autonómiájának tiszteletben tartása, az egyenlő elbánás elve, a tájékoztatáson alapuló beleegyezés elve, a titoktartás elve, szabad orvosválasztás tiszteletben tartása, ellátási kötelezettség.

 

A betegek kötelezettségei:

Ugyanakkor a betegnek kötelezettségei is vannak: a beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és az egészségügyi szolgáltató működési rendjét.

A beteg - amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi - köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint együttműködni.

A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait, a beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak törvényben foglalt jogait.

 

A beteg jogainak érvényesítése:

A beteg jogosult az egészségügyi ellátással kapcsolatban az egészségügyi szolgáltatónál, illetve fenntartójánál panaszt tenni. Az egészségügyi szolgáltató, illetve a fenntartó köteles a panaszt kivizsgálni, és ennek eredményéről a beteget írásban tájékoztatni. A panaszjog gyakorlása nem érinti a betegnek azon jogát, hogy a külön jogszabályokban meghatározottak szerint - a panasz kivizsgálása érdekében – más, az alábbiakban bemutatott szervekhez forduljon:

Betegjogi képviselő: a betegek jogainak védelmét látja el, valamint feladatuk az is, hogy segítsék őket jogaik megismerésében és érvényesítésében. Segíti a beteget az egészségügyi dokumentációhoz való hozzájutásban, azzal kapcsolatos megjegyzések, kérdések feltételében, segít a betegnek panaszának megfogalmazásában, kezdeményezheti annak kivizsgálását, a beteg írásbeli meghatalmazása alapján panaszt tehet az egészségügyi szolgáltató vezetőjénél, fenntartójánál, illetve - a beteg gyógykezelésével összefüggő ügyekben - eljár az arra illetékes hatóságnál és képviseli a beteget. Minden egészségügyi intézményben kötelezően ki van függesztve az adott intézményben a betegjogi képviseletet ellátó személy neve és elérhetősége.

ÁNTSZ: az egészségügyi szolgáltatók szakmai felügyeletét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat látja el. Szakfelügyeleti vizsgálatra, helyszíni ellenőrzésre akkor kerül sor, ha azt eseti, betegellátással kapcsolatban felmerülő panasz, konfliktus kivizsgálása teszi szükségessé.

Egészségbiztosítási Felügyelet: az egészségbiztosítás hatósági felügyeletét a kormányhivatalként működő Egészségbiztosítási Felügyelet látja el. A Felügyelet fontos feladatát képezi az egészségbiztosítási szolgáltatást igénybe vevők jogainak védelme. A Felügyelet kivizsgálja a biztosítottak biztosítási jogviszony során igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszait, bejelentéseit. A Felügyelet eljárása illetékmentes.

Orvosi Kamara Etikai Bizottsága: etikai vétség alapos gyanúja esetén.


Az eljárás jogi alapja
Az egészségügyi dolgozók rendtartásáról szóló 30/2007. (VI. 22.) EüM rendelet,
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény.

Eljáró szervezeti egység
Martonvásári Polgármesteri Hivatal Humánszervezési Osztály​​​​​​

Ügyintéző: Molnár Lívia
Ügyfélfogadási idő: hétfő 13.00-16.00, szerda 08.00-12.00, 13.00-17.00, péntek 08.00-12.00​​​​​​​
Elérhetőség: 2462 Martonvásár, Budai út 13., 8. iroda,​​​​​​​
Tel.: 06-22-460-004, e-mail: molnar.livia@martonvasar.hu

Illetékességi terület
Martonvásár Város közigazgatási területén egészségügyi szolgáltatást nyújtók tevékenysége
A bejelentés kötelező tartalma
Kizárólag írásban rögzített és aláírt bejelentés fogadható el.
A kérelmező adatai: név, lakcím, képviselő neve, lakcíme
A bejelentéssel érintett fél (felek) adatai: név, cím (székhely)
A panasszal/bejelentéssel érintett dolog megjelölése​​​​​​​
Időpontjának megjelölése
Keltezés, aláírás​​​​​​​

Csatolandó mellékletek
A kérelemben foglalt tények igazolására szolgáló bizonyítékok.​​​​​​​

Hivatalból beszerzendő mellékletek
-

Az eljárás illetéke
Illetékmentes​​​​​​​

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja
A kérelem formai kötöttség nélkül benyújtható. Benyújtható személyesen, vagy postai úton.​​​​​​​

Az irat benyújtására nyitva álló határidő
-

Ügyintézési határidő
21 nap
​​​​​​​​​​​​​​
Vizsgálatot folytató szerv
Martonvásár Város Önkormányzata, mint az egészségügyi szolgálatok fenntartója​​​​​​​

További eljáró szervek
Betegjogi képviselő, Nemzeti Népegészségügyi Központ, Orvosi Kamara, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő​​​​​​​

Egészségügyi alapellátást nyújtók

Ellátási körzeteket kijelölő önkormányzati rendelet: 
 

Háziorvos:

- I. körzet: Dr. Fodor Tamás - Fodor-MED és Társai Bt - szerződésszerződés módosítástestületi döntés​​​​​​​
https://hatarozatok.martonvasar.hu/news.php?readmore=2340

- II. körzet: Dr. Jambrikné Dr. Takács Imola - Kardio-Konzulens Bt. - szerződésszerződés módosítástestületi döntés
​​​​​​​
https://hatarozatok.martonvasar.hu/news.php?readmore=2339

Gyermekorvos:

- Dr. Jellinek Kinga - Dr. Jellinek és Társa Bt. - szerződésszerződés módosítástestületi döntés
https://hatarozatok.martonvasar.hu/news.php?readmore=2342

Fogorvos:

- Dr. Berczi Dániel – Berczi-Dent Kft. - szerződésszerződés módosítás, testületi döntés​​​​​​​​​​​​​​
https://hatarozatok.martonvasar.hu/news.php?readmore=2341​​​​​​​​​​​​​​

Ügyelet:

- Inter-Ambulance Zrt. - szerződésszerződés módosítástársulási döntés

Dokumentumok