arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Hagyatéki ügyek

Az ügy leírása

Az örökhagyó halálát követően a hagyatéki, póthagyatéki vagyon leltározása, a közjegyző előtti hagyatékátadó eljárás előkészítése.

A hagyatéki eljárás a halálesetről szóló halottvizsgálati bizonyítvány megérkezését követően hivatalból indul. Az előkészítő eljárásról azt a hozzátartozót értesítjük, akinek neve, címe a halottvizsgálati bizonyítványon szerepel. Ha az elhunyt nevén ingó- és/vagy ingatlanvagyon maradt, hagyatéki leltár felvételére kerül sor. Nyilatkozattételre csak törvényes örökös jogosult. Az előkészítő eljárás befejezését követően a hagyatéki leltár mellékleteivel átadásra kerül a közjegyzőnek, aki kitűzi a hagyatéki tárgyalás napját, melyről valamennyi öröklésben érdekelt személyt értesít. A hagyatékot a közjegyző adja át.

Leltározás alá eső ingó- és ingatlanvagyon a következő lehet:
- lakóház, telek, szövetkezeti és öröklakás, egyéb földterület, üdülési jog,
- személygépkocsi, motorkerékpár, utánfutó, stb.
- gazdasági társaságokban törzstőke, törzsbetét,
- kárpótlás, kötvény, devizaszámla, széf bérleti jog,
- lakossági folyószámla,
- életbiztosítás,
- fel nem vett nyugdíj, munkabér,
- minden, amit csak közjegyzői végzést követően lehet lerendezni.

A hagyatéki eljárás bármikor újraindítható, ha a későbbiek folyamán kerül a hozzátartozó tudomására olyan vagyontárgy megléte, melyről a hagyatéki eljárásban nem született közjegyzői hagyatékátadó végzés. Ekkor a póthagyatéki eljárást szintén az elhunyt utolsó belföldi lakhelye szerinti Polgármesteri Hivatalnál kell kezdeményezni a hagyatéki ügyintézőnél vagy postai úton benyújtott beadványban. Az ügyintézés módja megegyezik az alaphagyatéki eljárás menetével.

Az eljárás jogi alapja
Az általános közigazgatási rendtartásról  szóló 2016. évi CL. törvény
A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet
Az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Eljáró szervezeti egység
Martonvásári Polgármesteri Hivatal Szervezési és Igazgatási Osztály

Ügyintéző: Szabóné Kiss Nikolett
Ügyfélfogadási idő: hétfő 13.00-16.00, szerda 08.00-12.00, 13.00-17.00, péntek 08.00-12.00
Elérhetőség: 2462 Martonvásár, Budai út 13., 8. iroda
Tel.: 06-22-569-204, e-mail: szabone.kiss.nikolett@martonvasar.hu

Illetékességi terület
Hagyatéki ügyben az a Polgármesteri Hivatal illetékes, ahol az elhunytnak az utolsó állandó lakóhelye (ennek hiányában tartózkodási helye) volt

A kérelem kötelező tartalma
Az eljárás hivatalból indul, illetve olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik.

Csatolandó mellékletek
A hozzátartozó részére küldött értesítés további részletes tájékoztatást nyújt a szükséges iratokról, melyek bemutatása nélkül a hagyatéki leltárt nem tudjuk felvenni.

Kérjük, hozza magával
- személyi igazolványát,
- lakcímkártyáját,
- adókártyáját.

A hagyatéki leltár felvétele érdekében az alábbi iratokra van szükség:
-    az elhunyt halotti anyakönyvi kivonata,
-    amennyiben volt az elhunytnak ingatlana, úgy az ingatlan helyrajzi száma, pontos címe,
-    amennyiben az elhunyt bankszámlával rendelkezett, az utolsó számlakivonat,
-    az elhunyt nevére szóló takarékbetétkönyv (ha volt neki),
-    az elhunyt nevére szóló életbiztosítás (ha volt neki),
-    az elhunyt utolsó havi nyugdíjszelvénye,
-    ha az elhunyt nevén gépkocsi volt, úgy annak forgalmi engedélye, törzskönyve,
-    temetési számlák,
-    ha az elhunyt gazdasági társaság tagja/tulajdonosa volt, a gazdasági társaság hivatalos dokumentumai,
-    hiteltartozás esetén a hitelszerződése, 
-    amennyiben az elhunytnak nem volt leszármazója, a felmenőire vonatkozó személyi adatokra vonatkozó dokumentumai, valamint
-    minden olyan szerződés, dokumentum, mely igazolja, hogy az elhunyt nevén ingóság, ingatlan volt, illetőleg tartozás jogosultja vagy kötelezettje volt,
-    a hagyatéki eljárás során szükséges az örökösök személyi adatainak (név, anyja neve, születési hely és idő, személyazonosító szám, adóazonosító jel, állampolgárság, pontos cím) megismerése. Amennyiben bármelyik örökös személyazonosító számát igazoló okmánnyal nem rendelkezik, a Martonvásári Járási Hivatal Kormányablak Osztály (2462 Martonvásár, Budai út 1.) illetékmentesen állít ki igazolást az állampolgár személyi azonosítójáról,
-    ha a leltárba ingóság kerül felvételre, azok értékének feltüntetése előtt az öröklésben érdekelt(ek) arra - az érték meghatározását megkönnyítő adatok közlésével, a tárgy által(uk) becsült értékének megjelölésével - nyilatkozatot tesz(nek)
-    ha az elhunyt után sem ingatlan, sem ingó vagyon nem maradt, nemleges nyilatkozatot kell felvenni és aláírni.
 

Hivatalból beszerzendő mellékletek
A hagyaték tárgyát képező ingatlanok tulajdoni lapja, adó- és értékbizonyítvány.

Az eljárás illetéke
Illetékmentes.

Az eljárást megindító irat benyújtásának módja
-

Az irat benyújtására nyitva álló határidő
-

Ügyintézési határidő
A leltárt 30 napon belül el kell készíteni. E határidőt attól a naptól kell számítani, amikor a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomást szerzett.

I. fokon döntést hozó szerv
Az érdemi eljárást a székesfehérvári közjegyző folytatja le.

II. fokon döntést hozó szerv
-

Dokumentumok