arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Birtokvédelem

Ügy leírása:

Birtokvédelem azt a birtokost illeti meg, akit a birtokától jogalap nélkül megfosztanak, vagy birtoklásában zavarnak (tilos önhatalom).  Az eljárás lefolytatása során azt kell bizonyítani, hogy a birtokos birtokban volt és a birtokot tőle jogellenesen elvonták, illetve birtoklását zavarták.

Amennyiben a birtokháborítás egy éven túl történt, vagy ha a birtokháborítás jogalapja is vitás (jogkérdésben kell döntést hozni), a birtoklásában sérelmet szenvedett fél bíróság előtt kérheti birtokvédelmet. Szintén bírósági hatáskör a társasház tulajdonostársai között a közös tulajdon használati rendjének megváltoztatása körül kialakult viták rendezése.

Az eljárás során a bizonyítási teher az ügyfeleken van. Az ügyben a tényállás tisztázása után a hatóság határozatot hoz, és ha kétséget kizáróan bebizonyosodik a birtoksértés elkövetése, az eredeti állapotot helyreállítja, és a birtoksértőt e magatartástól eltiltja.

Amennyiben a kérelemnek helyt adó határozat születik, úgy a kötelezett az abban foglaltaknak a határozat kézbesítésétől számított három napon belül - a kereset benyújtásától függetlenül - köteles eleget tenni. A birtokháborító fél köteles az eredeti birtokállapotot helyreállítani, a birtokzavarást megszüntetni, és birtokzavaró magatartástól a jövőben tartózkodni.

Önkéntes teljesítés elmaradása esetén végrehatási eljárás keretében történik a teljesítés kikényszerítése.

A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelem kérdésében hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól a másik féllel szemben indított perben kérheti a határozat megváltoztatását. A keresetlevelet három példányban akár a Hivatalánál, akár a bíróságnál lehet benyújtani.

A végrehajtás módjáról a végrehajtást foganatosító szerv – szükség esetén a jogosult, illetve a kötelezett meghallgatása után – határoz.

A hatóság a végrehajtási eljárás során a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére, és veszélyére elvégeztetheti; feljogosíthatja a jogosultat, hogy a meghatározott cselekményt a kötelezett költségére és veszélyére elvégezze vagy mással elvégeztesse; ha a teljesítés elmaradása a kötelezettnek felróható, a kötelezettel szemben eljárási bírságot szabhat ki (5.000,- Forinttól - természetes személy esetén - 500.000,-Ft-ig, /jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: 1.000.000,- Ft-ig terjedő összegben); a rendőrség közreműködésével kényszerítheti ki a meghatározott cselekményt. A közigazgatási szerv azt az intézkedést köteles megtenni, amely - az eset összes körülményét mérlegelve – a leghatékonyabban biztosítja a kötelezettség teljesítését.

A végrehajtás felfüggesztésére a közigazgatási hatóság nem, csak kizárólag a bíróság jogosult.


Az eljárás jogi alapja
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.
A jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Kormányrendelet
Az általános közigazgatási rendtartásról  szóló 2016. évi CL. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.
Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet


Eljáró szervezeti egység
Martonvásári Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási és Műszaki Iroda

Ügyfélfogadási idő: hétfő 13.00-16.00, szerda 08.00-12.00, 13.00-17.00, péntek 08.00-12.00
Elérhetőség: 2462 Martonvásár, Budai út 13.
Tel.: 06-22-460-004, e-mail: jegyzo@martonvasar.hu


Illetékességi terület
Martonvásár Város közigazgatási területén fekvő birtok


A kérelem kötelező tartalma
A kérelem tartalmazza
a) a birtokvédelmet kérő nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, aláírását,
b) annak a félnek a nevét, továbbá lakcímét vagy székhelyét, akivel szemben a birtokvédelmet kérik (a továbbiakban: ellenérdekű fél),
c) a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, – ideértve a cselekmény leírását –, a birtokvitával érintett dolog megjelölését,
d) a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,
e) a birtoksértés időpontjára történő utalást,
f) a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet.
 

Csatolandó mellékletek/Nyomtatványok

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a birtokvédelmet kérő benyújtja a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat, és képviselő eljárása esetén csatolja a meghatalmazást.
 
A birtokvédelmet kérő az írásban előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban nyújtja be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri.

 
Hivatalból beszerzendő mellékletek

-

Az eljárás illetéke / díjfizetési kötelezettség

3.000,- Ft illeték, melyet a kérelemre ráragasztva, illetékbélyegben kell leróni.

Illetékbélyeg benyújtása helyett költségmentességi kérelem is benyújtható.


Az eljárást megindító irat benyújtásának módja

A kérelem formai kötöttség nélkül benyújtható, benyújtásának megkönnyítéséhez nyomtatványt készítettünk. A kitöltött nyomtatványt a birtok helye szerint illetékes jegyzőnél, személyesen, vagy postai úton kell benyújtani.

Az eljárás kizárólag az érintett által személyesen kezdeményezhető, illetve helyette és nevében teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban (Pp. 1952. évi III. törvény 195.-196. §) adott meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja is eljárhat.

Felhívom a figyelmét, hogy az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását - a 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5. § (6) bekezdése értelmében - vélelmezni kell.


Az irat benyújtására nyitva álló határidő

A kérelmet az birtokvédelmet kérő választásától függően a birtokháborítástól számított 1 éven belül a jegyzőhöz vagy az illetékes járásbírósághoz, 1 év eltelte után közvetlenül a bírósághoz lehet benyújtani.


Ügyintézési határidő

15 nap (30 nap, amennyiben tolmács kirendelése válik szükségessé)


I. fokon döntést hozó szerv

Martonvásár Város Jegyzője


II. fokon döntést hozó szerv

Határozattal szemben az ellenérdekű féllel szemben indított per útján: Székesfehérvári Járásbíróság

A jegyző határozatának végrehajtására indult eljárásban hozott döntés ellen: Fejér Megyei Kormányhivatal