arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: onkormanyzat.martonvasar.hu

Tájékoztatás helyi zajvédelmi szabályok változásáról

FIGYELEM!
2023. július 1. napjától megváltoznak a helyi zajvédelmi szabályok Martonvásáron!

Manapság egyre nagyobb figyelemmel fordulunk a környezetvédelem, a fenntartható életmód felé, melynek része az emberi egészség és jólét biztosítása érdekében a zaj- és rezgésvédelmi szabályok meghatározása és betartása is. A panasz bejelentéseket, közösségi oldalak megnyilvánulásait és birtokvédelmi ügyeket is figyelembe véve Martonvásáron is egyre nagyobb lakossági igény mutatkozott az elmúlt időszakban a zajvédelem helyi szabályozásának átgondolására.

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – lakossági kezdeményezés alapján, kikérve a Fejér Vármegyei Önkormányzat állásfoglalását, a Fejér Vármegyei Kormányhivatal illetékes főosztályának szakmai véleményét figyelembe véve – 2023.04.25-i ülésén, külön önkormányzati rendeltbe foglaltan döntött „a más nyugalmának zavarására alkalmas zajkibocsátással járó” tevékenységek helyi szabályozásáról. Ahhoz, hogy fel tudjanak készülni a szabályok betartására, segítségül tájékoztatást kívánunk nyújtani, összefoglalva, milyen zajkeltő tevékenységet mikor, milyen módon lehet vagy tilos végezni.

A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 9/2023. (IV.26.) önkormányzati rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) foglaltak megsértése, a szabályozás értelmében a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősül és ekként is szankcionálandó. A Rendelet az alábbi tevékenységekre tér ki.

A Rendeletben foglaltak vonatkoznak mindazokra (legyen az természetes vagy jogi személy), akik állandó vagy ideiglenes jelleggel, más nyugalmának zavarására alkalmas zajkibocsátással járó tevékenységet végeznek, a Rendeletben meghatározott, közérdekből kivételt képező zajforrások kivételével (pl. veszély- és hibaelhárítás, gyülekezési jogról szóló törvény szerinti esemény, vallási tevékenység, önkormányzati feladatellátás,  stb.).

A szabályozással érintett, zajkeltő tevékenységek:

 • a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő, más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenység 
  Minden olyan tevékenység, berendezés vagy gép használata, amit magánszemély saját háztartásában végez, zajhatással jár, és mást a pihenéshez való jogában akadályoz, így különösen lakásfelújítással kapcsolatos tevékenység, zöldterület kezelésével, zöldfelület-fenntartásával, kertépítéssel, gallyazással kapcsolatos zajt keltő tevékenység, így a motoros fűnyírás, motoros fakivágás, tüzelőfa felvágás, fűrészelés, udvarrendezés, kerti traktor üzemeltetés és egyéb gépi berendezés működtetése.

 • közterületen végzett, más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenység
  Ilyen a kertépítéssel, zöldfelület-fenntartással és kezeléssel kapcsolatos tevékenység végzése, különösen a motoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti munkagépek és egyéb gépi berendezés működtetése

 • munkavégzésből fakadó, zajkeltéssel járó tevékenység
  Lakóterületi vagy kertes mezőgazdasági – a helyi építési szabályzatban ekként megjelölt - övezetben és annak határától mért 200 m távolságon belül más nyugalmának zavarására alkalmas, munkavégzésből fakadó, zajkeltéssel járó tevékenység.

 • magáningatlanon hangosító berendezést alkalmazó rendezvény
  Új szabályozásként a magáningatlan épületén kívüli részén hangosító berendezés (bármely hangszóró, műsorforrás, beleértve az élőzene, élő műsor szolgáltatására szolgáló eszközt, berendezést) használatára.

 • vendéglátó egység épületen kívüli területén hangosító berendezés üzemeltetése
  A lakóterületi övezetben lévő ingatlanon a vendéglátó egység épületen kívüli részén - kerthelyiségében, teraszán - hangosító berendezés  üzemeltetése.

 

Az egyes zajhatással járó tevékenységek végzésének megengedett időtartamát az alábbi táblázatban összesítettük:

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít meg az, aki a Rendeletben foglaltakat megsérti. A település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016 (X.12.) önkormányzati rendelet 19. § j) pontja alapján a jogsértővel szemben 

50 000 forintig terjedő helyszíni bírság, illetve
természetes személlyel szemben 200 000 forintig,
jogi személlyel és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel szemben 2 000 000 forintig
terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye.

A bírság ismételten kiszabható, ha a kötelezett a meghatározott magatartásra vonatkozó rendelkezést ismételten megszegi. A bírság kiszabásával kapcsolatos hatáskört helyszíni bírság esetén a közterület-felügyelő, közigazgatási bírság esetén a képviselő-testület által átruházott hatáskörben a jegyző gyakorolja.

A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény alapján a rendőrség is eljár a törvény 195. §-a szerinti csendháborítás szabálysértése esetén, melynek értelmében, aki lakott területen, az ott levő épületben, vagy az ahhoz tartozó telken, tömegközlekedési eszközön, továbbá természeti és védett természeti területen indokolatlanul zajt okoz, amely alkalmas arra, hogy mások nyugalmát, illetve a természeti vagy a védett természeti értéket zavarja, szabálysértést követ el. Amennyiben a tényállás nem meríti ki a csendháborítás szabálysértés esetét, a rendőrség értesítheti a jegyzőt, aki a Rendelet alapján jár el.

 

Dr. Szabó-Schmidt Katalin
Martonvásár Város Jegyzője