Általános közzétételi lista

1.

 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Martonvásár Város Önkormányzata

Székhely (postai cím): 2462 Martonvásár, Budai út 13.

Telefonszám: +36-22-460-004

Faxszám: +36-22-460-229

Elektronikus levelezési cím: onkormanyzat@martonvasar.hu

Honlap: www.martonvasar.hu

 

 2.

 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti ábra

 3.

 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Elérhetőségek

 4.

 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

Az ügyfélfogadás rendje:

Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban meghatározott eltéréssel):

          Hétfő                                                13.00 -               16.00

          Szerda            08.00 -     12.00     13.00 -               17.00

          Péntek            08.00 -     12.00

Ügyfélszolgálat:

          Hétfő               08.00 -     16.00

          Kedd               08.00 -     16.00

          Szerda            08.00 -     17.00

          Csütörtök       08.00 -     16.00

          Péntek            08.00 -     12.00

Polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző, kabinetvezető

          Szerda            08.00 -     17.00

 5.

 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Tagok:

Dr. Szabó Tibor, polgármester (polgarmester@martonvasar.hu)

Gucsek István, alpolgármester (alpolgarmester@martonvasar.hu)

Horváth Bálint, alpolgármester (horvath.balint@martonvasar.hu)

Farkas Erzsébet, képviselő képviselő (titkarsag@martonvasar.hu)

Kuna Ferenc, Humán Bizottság elnöke (titkarsag@martonvasar.hu)

Varga Ferenc, Gazdasági Bizottság elnöke (titkarsag@martonvasar.hu)

Dr. Gyulay Gyula képviselő (titkarsag@martonvasar.hu)

Nemes József,
képviselő (titkarsag@martonvasar.hu)

Szigeti Zoltán, képviselő (titkarsag@martonvasar.hu)

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

1. Martonvásári Polgármesteri Hivatal

Székhely (postai cím): 2462 Martonvásár, Budai út 13.

Telefonszám: +36-22-460-004

Faxszám: +36-22-460-229

Elektronikus levelezési cím: onkormanyzat@martonvasar.hu

Honlap: www.martonvasar.hu

 

2. Brunszvik Teréz Óvoda

Székhely (postai cím): 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.

Telefonszám: +36-22-460-290

Faxszám: +36-22-460-229

Elektronikus levelezési cím: mvovoda@gmail.com

Honlap: www.martonvasar.hu

 

3. Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ

Székhely (postai cím): 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.

Telefonszám: +36-22-460-286

Faxszám: +36-22-460-229

Elektronikus levelezési cím: bbkozpont@martonvasar.hu

Honlap: www.martonvasar.hu

 7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve
részvételével működő gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont] neve, székhelye, elérhetősége, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

1. Martongazda Nonprofit Kft.

Ügyvezető neve: Dr. Király Gabriella

Székhely (postai cím): 2462 Martonvásár, Szent László út 24.

Telefonszám: +36-22-569-128

Faxszám: +36-22-569-127

Elektronikus levelezési címugyvezeto@martongazda.hu

Honlapwww.martongazda.hu

Tevékenységi köre: Városüzemeltetés

Részesedés mértéke: 100 % Martonvásár Város Önkormányzatának tulajdona

 

2. MartonSport Nonprofit Kft.

Képviselő neve: Tóth Balázs Károly

Székhely 2462 Martonvásár, Budai út 13.

Postai cím:  2462 Martonvásár, Szent László út 2. (Tóth Iván Sportcsarnok)

Telefonszám: +36-20-488-5200

Faxszám: +36-22-460-229

Elektronikus levelezési cím: martonsport@martonvasar.hu

Honlap: www.martonsportkft.hu

Tevékenységi köre különösen: Egyéb sporttevékenység

Részesedés mértéke: 100% Martonvásár Város Önkormányzatának tulajdona

 8.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

1. Martonvásárért Alapítvány

Székhelye:       Martonvásár, Budai út 13.

Kezelő szerv tagjai: Balikó Csaba, Dr. Zarubay Árpád, Dr. Szabó Balázs

Alapító okirat

2013. évi beszámoló

Forum Martini Kft. 2013. évi beszámoló

Az Alapítvány közhasznú szervezetként működik 1998. január 1-jétől, mely 2014. június 1. napját követően is változatlanul fennáll.

     

2.   Embertársainkért Alapítvány

Székhelye:       Martonvásár, Szent László út 24.

Kezelő szerv tagjai: Szabóné Pályi Judit, Winkler Rózsa Júlia, Hankó Klára

Alapító okirat

 8/A.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége

1. Martonvásári Polgármesteri Hivatal

Vezető: Dr. Szabó-Schmidt Katalin, jegyző

Székhely (postai cím): 2462 Martonvásár, Budai út 13.

Telefonszám: +36-22-460-004

Faxszám: +36-22-460-229

Elektronikus levelezési cím: onkormanyzat@martonvasar.hu

Honlap: www.martonvasar.hu

Jogszabály: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Alapító okirat

 

2. Brunszvik Teréz Óvoda

Vezető: Stefkovits Ferencné, óvodavezető

Székhely (postai cím): 2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.

Telefonszám: +36-22-460-290

Faxszám: +36-22-460-229

Elektronikus levelezési cím: mvovoda@gmail.com

Honlap: www.martonvasar.hu

Jogszabály: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Alapító okirat

 

3. Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ

Vezető: Pfiffer Zsuzsanna, igazgató

Székhely (postai cím): 2462 Martonvásár, Emlékezés tere 2.

Telefonszám: +36-22-460-286

Faxszám: +36-22-460-229

Elektronikus levelezési cím: bbkozpont@martonvasar.hu

Honlap: www.martonvasar.hu

Jogszabály: A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény

Alapító okirat

 9.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Forum Martini

Főszerkesztő: Nagy Árpád

 10.

 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai

Törvényességi felügyeletet ellátó szerv: Fejér Megyei Kormányhivatal

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Telefonszám: +36-22-526-900

Faxszám:+36-22-526-905

Elektronikus levelezési cím: hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Honlap: www.kormanyhivatal.hu

 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 

 Adat

 

 1.

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege

Jogszabályok: www.magyarorszag.hu

Szervezeti és Működési Szabályzat

 2.

 Az országos illetékességű szervek, valamint a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

-

 3.

 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Önként vállalt feladatok

 4.

 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Ügyintézés, ügyleírások

Nyomtatványok

 5.

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Közétkeztetés (Szerződés és módosítása)

Szilárd hulladék szállítás (Együttműködési megállapodás)

Folyékony hulladék szállítás (Közszolgáltatási szerződés és módosításai)

Temetőüzemeltetés (Díjak)

Helyi autóbusz járat (Menetrend)

Könyvtár

Múzeum

Hirdetési díjak (Forum Martini, Honlap)

Terembérlés

 

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke, az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az Avtv. 28. §-a szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

http://www.martonvasar.hu/news.php?readmore=107#KOZERDEKU_ADATOK

 7.

 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

-

 8.

 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Szervezeti és Működési Szabályzat

Előterjesztések rendje

Képviselő-testületi jegyzőkönyvek

Bizottsági jegyzőkönyvek

 9.

 Az e törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 

 10.

 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

 11.

 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

 12.

 A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

 

 13.

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Szabályzat

Illetékes szervezeti egység: Humánszervezési Osztály (+36-22-460-004)

Felelős: Dr. Bögi Viktória

 14.

 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

 15.

 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

 16.

 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

 17.

 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

 18.

 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

 

 

III. Gazdálkodási adatok

 

 

 Adat

 

 1.

 A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók

2018. évi költségvetés (mellékletek)

2017. évi költségvetés (mellékletek)

2016. évi költségvetés (mellékletek)

2014. évi költségvetés (mellékletek)

2013. költségvetés (mellékletek2)

 2.

 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2014. évi költségvetés (mellékletek)

 3.

 A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok

Letölthető táblázat (2015)

 4.

 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő - a külön jogszabályban meghatározott értékű - árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama

 

Letölthető táblázat

MV-36/2014

MV-42/2014

MV-45/2014

 

 5.

 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 
7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

 
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési táblázat

MV-45/2014

2018. október 17.
Hedvig
Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (20) 270-5900

csoma.tamas@martonvasar.hu