arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET JANUÁR 23-I ÜLÉSÉRŐL

1. A HPM Plus Kft. a szociális étkezés és a bölcsődei étkeztetés területén 2024. évre 7,5 %-os áremelési igényt terjesztett elő az elmúlt egy év élelmiszer árainak nagymértékű emelkedésére és a munkabér költségek növekedésére tekintettel. Ezt figyelembe véve – a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás jóváhagyása nyomán – a testület döntése szerint 2024. március 1-jétől a térítési díjak az alábbiak szerint alakulnak:

a.) szociális étkeztetés keretében helyszínen történő elfogyasztás esetén 1176,-Ft/ellátási nap,

b.) szociális étkeztetés keretében házhoz szállítás esetén 1351,- Ft/ellátási nap

c.) a bölcsődében a gyermekétkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj mértéke ellátási naponként nettó 905,-Ft/fő, melyből a reggeli 155,-Ft/fő, a tízórai 145,-Ft/fő, a ebéd 460,- Ft/fő, az uzsonna 145,-Ft/fő.

A fenti árak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

2. A BERCZI-DENT Kft. megkereste önkormányzatunkat, hogy az általa Martonvásár I. fogorvosi körzetének ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosítását kezdeményezze a fogászati szakasszisztens személyét érintően. A kezdeményezés oka, hogy az ellátás nyújtásában – heti 40 órában - részt vevő egészségügyi szakdolgozó, Némethné Trieber Mónika munkaviszonya 2024. január 31. napjával megszűnik, és helyette heti 30 órában, 2024. február 01. napjától Bata Lilla fogászati szakasszisztens kerül alkalmazásra. A módosítási javaslatot képviselő-testület elfogadta.

3. Képviselő-testületünk egyetértett az illetékességi területén működő, kötelező felvételt biztosító Martonvásári Beethoven Általános Iskola felvételi körzetének a 2024/2025-ös tanévre vonatkozó meghatározásával. Eszerint Kajászóról az 1-4. osztályos korú gyermekek számára a Martonvásári Beethoven Általános Iskola Kajászói telephelye; Kajászóról az 5-8. osztályos korú gyermekek, valamint Martonvásár településről az 1-8. osztályos korú gyermekek számára a Martonvásári Beethoven Általános Iskola a telephely, amennyiben ehhez a fenntartó biztosítani tudja a szükséges infrastrukturális feltételeket is. A Fejér Vármegyei Pedagógia Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye 2024/2025. nevelési évre vonatkozó felvételi körzete esetében testületünk jóváhagyta a jelenlegi körzet meghatározást (Ercsi, Ráckeresztúr, Baracska, Kajászó, Vál, Tordas, Gyúró, Martonvásár).

4. A velencei szakrendelőt működtető, több önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság az elmúlt években jelentős összegű tartozást halmozott fel, melynek rendezésére több javaslatot tett a cég a tagönkormányzatok irányába. A tartozásokat 2024. I. félévében ki kell egyenlíteni, annak érdekében, hogy a második félévtől továbbra is önkormányzati fenntartásban, csak nem gazdasági társasági, hanem költségvetési szervi vagy társulási formában működhessen tovább a szakrendelő. A Képviselő-testület a működési támogatás nyújtását, az ázsiós tőkeemelést, illetve az ingatlaneladást a felelős gazdálkodás szabályaira figyelemmel nem támogatta, mindemellett döntött arról, hogy a jövőben akár társulási, akár költségvetési szervi működtetés esetén is vállalja a feladatellátásban való közreműködést, azzal, hogy a gazdasági társaságban jelenleg meglévő tulajdoni arányt kívánja megőrizni.

5. Testületünk elfogadta a településkép védelméről szóló rendelet módosításának előkészítését és véleményezésre megküldését a főépítész részére, mely módosításnak a lényege, hogy a reklámhordozók számát nem korlátozhatja az önkormányzat, csak a megjelenésük különös formai követelményeit írhatja elő a településképi rendeletben.

6. A Depo Cargo Hungary Kft. látja el a folyékony hulladék folyamatos begyűjtésével és elszállításával kapcsolatos feladatokat. Az időközben bekövetkezett ráckeresztúri szennyvíztelepen végzett fejlesztéseknek köszönhetően a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelemhez intézett kérésünk alapján a hatóság a ráckeresztúri szennyvíztisztító telepet jelölte ki új befogadó helyként, napi 30m3 mennyiségű folyékony háztartási szennyvíz befogadására. A hatóság az új befogadó egység kijelölésével az Ercsi városi szennyvíztisztító telepre vonatkozó korábbi határozatot visszavonta. Ezért a közszolgáltatási szerződés és a tárgy szerinti rendelet módosítását hagyta jóvá a képviselő-testület.

7. A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítását fogadta el a testület, melyre az új hulladék-elszállítási és feldolgozási rendszer miatt volt szükség.

8. Képviselő-testületünk a Viszló Trans Kft.-vel, a Nagy-Kút Bt.-vel és Orbán György Miklóssal megkötött bérleti szerződést, illetve a szerződés módosításokat fogadta el a következők szerint: előbbi cég esetében a bérleti díj negyedévente 40 ezer forintról 50 ezer forintra, utóbbi cég esetében a bérleti díj negyedévente 117.645 Ft-ról 140 ezer forintra emelkedett, míg a magánszeméllyel a bérleti szerződés lejártát követően új szerződést kötöttek a felek, amely szerint: bérleti díjat nem fizet a bérlő, de a villamos energia fogyasztás és az ahhoz kapcsolódó díjak költségét a 2023. június 1. és december 31. közötti időszakra vonatkozóan 50%-ban, míg 2024. január 1-31. közötti időszak vonatkozásában 100%-ban köteles megfizetni.

9. Képviselő-testületünk jóváhagyta a polgármester tárgyévre kiadható szabadságát, 2024. évi szabadságtervét, valamint meghatározta a polgármester és az alpolgármesterek célfeladatait, illetve a célfeladatok eredményes teljesítése esetén adható céljuttatás mértékét.

10. Képviselő- testület az önkormányzat által a 2023. évben nyújtott szociális- és ösztöndíjpályázatokról szóló beszámolót fogadott el.

11. Képviselő-testületünk elfogadta az Embertársainkért Alapítványnak 2023. évben nyújtott egyedi önkormányzati támogatás felhasználásáról készült beszámolóját, amiből többek között kiderült, hogy a 300 ezer Ft összegű támogatást egy 14 éves, súlyos betegségben szenvedő gyermek gyógykezelésére használták fel.

12. Képviselő-testületünk elfogadta a Szent László Völgye Lovas Egyesület részére a Giro d’Italia verseny „Legaktívabb szurkolói aktivitás” díja keretében az önkormányzat által elnyert összegből az Egyesület részére kifizetett 1.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról készült beszámolót. Az Egyesület a támogatást a felszerelés és egyenruha pótlására, javítására, valamint egy kerékpáros szervizpont felállítására fordította.

13. Testületünk elfogadta a Martonvásári Fúvószenei Egyesület részére, az önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére nyújtott 1 800 000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolót. A megítélt támogatást az Egyesület működési kiadásaihoz, elsősorban a művészeti vezető és karmester vállalkozói díjára használta fel.

14. Képviselő-testületünk elfogadta a Rákóczi Szövetség által benyújtott pénzügyi és szakmai beszámolót a részére 2023. évben nyújtott önkormányzati 100 ezer Ft összegű támogatás felhasználásáról. A szövetség a Szlovákiában élő magyar nemzetiségű gyermekek magyar iskolákba történő beiratkozására (Felvidéki Beiratkozási Ösztöndíj Program) fordította a megítélt összeget, melynek keretében az önkormányzat által adott támogatási összeget 2023. szeptember 7-én, Párkány településen adták át 10 magyar iskolakezdő kisdiáknak.

15. A testület elfogadta a Forum Martini Polgárőr Egyesület részére, az önkormányzat 2023. évi költségvetése terhére nyújtott 1.000.000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról készült szakmai és pénzügyi beszámolót. Az Egyesület a támogatást a működési költségeinek a finanszírozásához, különösen a járőrautók üzemanyag-, javítási és gépjárműadó költségeire, járőrautók kiegészítő felszereléseinek költségére, polgárőr ruházatra, adminisztrációs kiadásokra használta fel.

16. Képviselő-testületünk elfogadta a képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló rendelet módosítását. Eszerint az alakuló ülésen megállapított havi br. 55.000.-Ft jelképes összegű tiszteletdíjat, melyet azóta sem módosítottak, a polgármesteri illetmény, juttatások azóta bekövetkezett növekedésének mértékével egyezően, +27,2 %-kal emelten, kerekítve bruttó 70.000.-Ft havi összegben állapította meg testület. Ez 6 képviselővel számolva (a polgármesterre és az alpolgármesterekre nem vonatkozik) a ciklus végéig, 915.300.-Ft többletkiadást jelent.

17. A Képviselő-testület Gróf Klebelsberg Kuno Emlékérme díjra javasolta Stefkovits Ferencnét, a Brunszvik Teréz Óvoda vezetőjét. A díj odaítéléséről Fejér Vármegye Közgyűlése dönt, amely azoknak a vármegyében élő és dolgozó pedagógusoknak adományozható, akik a köznevelés és a felsőoktatás területén a gyermekek, tanulók, hallgatók közvetlen nevelésében és oktatásában hosszú ideje kimagasló, áldozatkész és önzetlen tevékenységet végeztek.

18. A Képviselő-testület Humán Bizottsága elfogadta a Forum Martini önkormányzati lap megbízott szerkesztőjének beszámolóját a 2023. évi tevékenységéről, valamint a Brunszvik Teréz Óvoda szervezeti és működési szabályzatának és házirendjének módosítását is jóváhagyta, amely jogszabályi változások átvezetése miatt volt szükséges. Jelentős módosítás az alapdokumentumokban, egyfelől a megváltozott foglalkoztatotti jogviszony szabályok átvezetése, másfelől a gyermekeket érintően többek között, hogy az óvodából a gyermeket - a szülő felelősségére és nyilatkozata alapján - kiskorú tanuló is hazaviheti, ha a szülő a tanuló korát és érettségét megfelelőnek tartja.

A Képviselő-testület 2024. február 1-jén közmeghallgatást tartott.

BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET FEBRUÁR 13-I ÜLÉSÉRŐL

1. Képviselő-testületünk megismerte a 2024. évi költségvetés rendelettervezetét, az Önkormányzat és az intézményei 2024. évi bevételeit és kiadásait 3 533 346 000 Ft főösszeggel hagyta jóvá. A költségvetésben kiemelt figyelmet fordított a Képviselő-testület a minimálbér és garantált bérminimum emelkedésekre és ezek kihatásaira az önkormányzati foglalkoztatottaknál, továbbá az egyes speciális foglalkoztatotti jogviszonyokra vonatkozó feltételek megváltozásából eredő bérnövekedésekre (óvodapedagógusok, iskolavédőnő), a megemelkedett árakból adódó kiadások finanszírozására, a civil és sportegyesületek, védelmi szervezetek számára nyújtott támogatási keretösszegek emelésére, továbbá külön keretet tett félre a testület az önkormányzati vagyont érintő karbantartási, felújítási munkálatokra, valamint kisebb, saját forrásból megvalósítható beruházásokra.

2. Az Európai Uniós elvárásokra tekintettel, a közbeszerzési eljárásokra vonatkozóan módosultak az összeférhetetlenségi előírások, melyek összhangját szükséges megteremteni, így indokolttá vált a korábban elfogadott közbeszerzési szabályzat módosítása, amit a testület jóváhagyott, a 2024. évi közbeszerzési terv mellett, mely tartalmazza útépítési-, és útfelújítási munkálatok, az új bölcsődéhez tartozó tárgyi eszköz beszerzések, gáz- és villamos energia ellátási szolgáltatások, valamint közétkeztetési szolgáltatás nyújtására vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatásának tervét.

3. A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. elkészítette az önkormányzati költségvetéssel összhangban a 2024-es évre vonatkozó üzleti tervét. Az ügyvezető az ülésen ismertette annak részleteit, így a testület döntött a Kft. részére az üzleti terv szerinti átadott pénzeszközök biztosításáról, melyek a Kft. által ellátott település-, és épületüzemeltetési, közművelődési, kulturális feladatokat finanszírozzák. A sportfeladatok költségeit a Kft. egyéb bevételeiből tudja kigazdálkodni.

4. Az inflációra valamint 2023. december 1-jétől a minimálbér és a garantált bérminimum növekedésére tekintettel az ügyvezető munkaszerződésének a felülvizsgálata a bére vonatkozásában megtörtént, így a személyi alapbére havi bruttó 1 162 500 Ft-ra módosult.

5. Képviselő-testületünk meghallgatta a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. által működtetett Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót, valamint a Martonvásári Városi Könyvtár 2023. évi tevékenységéről szóló beszámolót és 2024. évi munkatervet, amelyeket jóváhagyott.

6. A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. keretein belül működő MartonKult elkészítette a 2024. évi rendezvénytervén alapuló közművelődési szolgáltatási tervét, amely összhangban van a jóváhagyott rendezvénytervvel. Ennek megfelelően testületünk jóváhagyta a MartonKult 2024. évi kulturális, közművelődési szolgáltatási tervét.

7. Képviselő-testületünk elfogadta a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Martonvásári Fúvószenei Egyesülettel, MASZK Egyesülettel és a Martonvásári Kulturális Egyesülettel kötendő közművelődési megállapodásokat.

8. Testületünk beszámolót hallgathatott meg a civil szervezetekkel való előző évi együttműködésről. Eszerint az MVK feladatellátási kötelezettségét alapvetően a közösségi színterek fenntartásával és működtetésével, más kulturális feladatokat ellátó szervezetekkel való együttműködéssel, a település lakóinak a közművelődési lehetőségekről való folyamatos tájékoztatásával teljesítette. A beszámolót testületünk elfogadta.

9. A közút forgalmi rendjét a közút kezelője alakítja ki. A forgalmi rendet a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, módosítania kell. Az önkormányzat kezelésében levő közutak vonatkozásában a felülvizsgálat elkészült. A tervezett forgalmi rend a meglévő, kihelyezett táblák részleges áthelyezésével, új táblák, oszlopok beszerzésével, kihelyezésével megvalósítható. Az elvégzendő munkálatok fedezetét a költségvetésben szereplő, közutak fenntartására elkülönített összeg biztosítja, az esetlegesen szükséges többlet forrást az MVK üzleti tervének módosítása során az Önkormányzat átadhatja. Képviselő-testületünk ennek fényében a tervezett forgalmi rend elfogadását, a szükséges hatósági engedélyek, kezelői nyilatkozatok beszerzésére a jegyző és a polgármester felhatalmazását, valamint a munka elvégzésére a Martonvásár Városi Közszolgáltató NKft. megbízását jóváhagyta.

10. Az Önkormányzat a közterületen elhagyott járművek elszállítása és őrzése érdekében korábban szolgáltatási szerződést kötött Csuka László Fuvarozó Kft-vel Martonvásár közútjain, közterületein elhagyott, üzemképtelen járművek elszállítása kapcsán. A Kft. jelezte, hogy a hulladékgazdálkodási szabályok 2023. évi változását követően már nem tudja vállalni ezen járművek bontóba történő leadását, ezért a feladat ellátására más vállalkozást kerestünk. A BER-CAR TEAM Kft. vállalta a feladat-ellátást. A díjszámítás alapján 1 személyautó elszállítása után várható önkormányzati kiadás (az eddigi 0.-Ft – 245.600.-Ft közötti összeg helyett): 0.-Ft - 281.000.-Ft + ÁFA összeg (szállítás 20.000.-Ft + esetleges felnyitás, szükség szerint 15.000.-Ft + tárolás max 6 hóra, napi 1.200.-Ft összeggel számolva + szükség szerint bontási igazolás 30.000.-Ft, + 27% ÁFA) között változhat, attól függően, hogy felderíthető-e a jármű tulajdonosa/üzemeltetője. Fentiek alapján tárgyalásokat folytattunk a BER-CAR TEAM Kft. képviselőjével, melynek eredményeként a szerződéskötésre vonatkozó javaslatot testületünk elfogadta.

11. Településünkön a fogorvosi alapellátást biztosító BERCZI-DENT Kft. ismét megkereste az Önkormányzatot egyfelől azzal, hogy Dr. Berczi Dániel praxisát érintően a Martonvásár I. fogorvosi körzetének ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosítását kezdeményezze a fogászati szakasszisztens meghatározott MESZK nyilvántartási számának változása miatt, másfelől Dr. Veréb Attila praxisát érintően a Martonvásár II. fogorvosi körzetének ellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosítását kezdeményezte a jelenlegi rendelési idő módosítása miatt. Eszerint a keddi rendelési idő 13.00-19.00-ra, a szerdai pedig 8.00-14.00-ra módosul. Testületünk a módosításokat jóváhagyta.

12. Testületünk a 2024. évi költségvetése terhére 100.000,- Ft összegű támogatást ítélt meg a Rákóczi Szövetség részére, mellyel a Szlovákiában élő magyar nemzetiségű gyerekek magyar iskolákba történő beiratkozását segíti.

13. Képviselő-testületünk a 2024. évi költségvetése általános tartaléka terhére 300.000,- Ft összegű támogatást ítélt meg a Golden Tiger’s Kung Fu Club Sport Egyesület részére, mellyel Dudás Ádám Zénó és Kovács László edző részvételét támogatja a 2024. május 1-5. között Stockholmban megrendezésre kerülő Kung Fu Európa Bajnokságon.

14. Testületünk a 2024. évi költségvetés általános tartaléka terhére 1.980.000,- Ft összegű támogatást ítélt meg a Martonvásári Fúvószenei Egyesület működési költségeinek finanszírozására.

15. Testületünk a Gazdasági Bizottság javaslata alapján megállapította, hogy a képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai határidőben eleget tettek a részükre és hozzátartozóik részére előírt vagyonnyilatkozattételi kötelezettségüknek, továbbá szerepelnek az állami adóhatóság által kezelt köztartozásmentes adózói adatbázisban.

16. Testületünk beszámolót fogadott el a képviselő-testület határozatainak végrehajtása, a pályázatokról, beruházásokról való tájékoztató, a projektek és rendeletek végrehajtása, a peres ügyek, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzete és a polgármester szabadsága tárgyában.

17. Képviselő-testületünk döntött arról, hogy támogatja Kovács Zsolt r. ezredes rendőrségi főtanácsos kinevezését a Gárdonyi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába.

18. Képviselő-testületünk elfogadta, hogy a közte, mint bérbeadó és a Hiteles Telekommunikációs Kft., mint bérlő között 2019. január 1. nappal létrejött bérleti szerződésben a bérlő személyében 2024. január 1-jétől változás állt be, és a továbbiakban a bérlő a Kevenet-Internet Kft.

19. Testületünk módosította a településkép védelméről szóló rendeletet melynek lényege, hogy a reklámhordozók számát nem korlátozhatja az önkormányzat, csak a megjelenésük különös formai (műszaki) követelményeit írhatja elő a településképi rendeletben.

20. Képviselő-testületünk Martonvásár területén működő szavazatszámláló bizottságok további tagjainak Oláh-Pásztrai Betti, Provoda Józsefné és Szalkainé Ivanits Dóra martonvásári választópolgárokat választotta meg.

21. Képviselő-testületünk úgy határozott a Településrendezési Eszközök egyszerűsített eljárással történő módosításával kapcsolatban, hogy az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendeletben meghatározott környezeti vizsgálat elkészítése nem szükséges, mivel a tervezett módosítások várható környezeti hatása nem jelentős, emellett lezárta a módosítási eljárás véleményezési szakaszát, és a főépítészi véleményezésre megküldésről döntött. A módosítás az alábbi területeket érinti:

• Vasútállomás melletti közjóléti erdő, lakóterület övezethatár rendezése;

• Régi vágóhíd és a mellette lévő ingatlanokon sorházas beépítésnek megfelelő lakóövezet kijelölése;

• Akadémiai nyomda déli részének átsorolása Vt övezetbe;

• Hotel, óvodamúzeum és környezetének szabályozása, új Vt övezetbe történő átsorolása (legkisebb zöldfelület mértékének csökkentése céljából);

• Vasút melletti gazdasági területhez kapcsolódóan a kút területének növelése (600 m2), továbbá út közterületként való kiszabályozása és nyomvonal-pontosítása;

• Kerékpárút kiszabályozása a mentőállomás környezetében (közlekedési- és zöldterület kijelölése);

• HÉSZ módosítások (munkásszálló létesítésének általános tiltása, a konténerek elhelyezéséről szóló szabályok módosítása, parkolási szabályok módosítása a HÉSZ 65.§ módosításával).

22. Testületünk a Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító víziközmű rendszer 2024-2038. évi Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervének módosítását fogadta el, melyet martonvásári és ráckeresztúri átemelőkben lévő szivattyúk cseréjének szükségessége miatt kellett megtenni.

Dr. Szabó-Schmidt Katalin • jegyző

Mihálovics Zoltán • főszerkesztő