arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Beszámoló testületünk novemberi és decemberi döntéseiről.

BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NOVEMBER 7-I ÜLÉSÉRŐL

Javaslat a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztására

Az önkormányzati választások kitűzött időpontja 2024. június 9. A helyben működő bizottságok közül szükséges a Helyi Választási Bizottság (HVB) megválasztása: a három tagot és a legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselőtestülete a választást megelőző évben, október 1. és november 30. között választja meg. Képviselő-testületünk elfogadta a Helyi Választási Bizottság összetételére vonatkozó javaslatot, amely szerint Bolvári Zoltán (tag), Dr. Kiss Attila Balázs (tag), Tarczali Tamás Gábor (tag), valamint Orbánné Molnár Anikó (1. póttag), Farkas Gyuláné (2. póttag).

Javaslat településfejlesztési megállapodás módosítására üzlet működtetéséhez szükséges parkolók biztosítása érdekében (2462 Martonvásár, 188/1 hrsz.)

A szeptember 26-i ülésen testületünk döntött településfejlesztési megállapodás megkötéséről, hogy az egykori Keczán bútorbolt helyén létrejött új üzlet működtetéséhez szükséges darabszámú parkoló biztosítása megtörténhessen és az ingatlantulajdonos, valamint bérlő közösen parkolókat alakítson ki. A megkötött és később módosított megállapodásban 2024. április 15-ig vállalták a parkolóépítést.

Javaslat a Martonvásár 182/4 és 182/6 hrsz.-ú ingatlanokon lévő visszavásárlási jog törlésére vonatkozó kérelem elbírálására

Testületünk 2021. szeptember 23-án pályázatot tett közzé az akkor még tulajdonában lévő Martonvásár, 182/2 hrsz.-ú ingatlan eladására, és a 182/1 hrsz. alatti Szolgáltatóházban meglévő földszint beépítésére és bérbe vételére. A pályázat nyertese a FUTURE FOOD IMMO Kft. lett. Az adásvételi szerződés tartalmazza, hogy a Martonvásár 182/2 hrsz.-ú ingatlanból telekalakítással létrejött 182/4, 182/5, 182/6 hrsz.-ú ingatlanokra Önkormányzatunk javára visszavásárlási jog kerül bejegyzésre 2025. június 10-ig. A pályázatban foglalt vállalások tekintetében a szerződések megkötése megtörtént, a vállalt, és elfogadott tervek szerinti kivitelezés 70 %-os készültségen áll. A Kft. kérelemmel fordult az önkormányzathoz a 182/4 és 182/6 hrsz.-ú ingatlanokon fennálló visszavásárlási jog törlése iránt, annak érdekében, hogy a jóváhagyott terveknek megfelelően kialakított lakások értékesítését ez a teher ne akadályozza. Mindezekre tekintettel testületünk elfogadta a visszavásárlási jog törlését.

Javaslat Martonvásár, 1069/3 hrsz.-ú terület értékesítésére kiírt pályázat elbírálására

Testületünk határozatában döntött a 1069/3 hrsz.-ú terület értékesítésének szándékáról. Az ingatlan értéke 17 millió Ft. A pályázati felhívás közzétételét követően egy ajánlat érkezett be. A Bíráló Bizottság megvizsgálta a beérkező pályázatot és megállapította, hogy a REVRIK Kft a pályázatot a feltételeknek megfelelően nyújtotta be. A pályázat érvényes, így a pályázó 17.000.000.-Ft vételi árhoz kapcsolódó pályázatát testületünk elfogadta.

Javaslat a Településrendezési Eszközök módosítására

A településrendezési eszközök módosításának célja egyfelől, hogy a „MARTONVÁSÁR-ERDŐHÁT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA” elnevezésű projekt végrehajtása érdekében, az 1237 helyrajzi számú ingatlant különleges beépítésre szánt közműterület építési övezetbe sorolja és új beépítésre szánt területet jelöljön ki a 1237 helyrajzi számú ingatlanon, másrészt az Általános Iskola területén körforgalmú csomóponthoz kapcsolódó további terület biztosítása érdekében övezeti határ korrekciót tartalmaz.

Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (MVK) 2023. évi üzleti tervének a módosítására

Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. üzleti terve 2023 áprilisában lett jóváhagyva. Felülvizsgálat után módosítás vált indokolttá. Egyrészt az út járda karbantartás feladatsoron társaságunkra háruló, előre nem tervezett feladatok mértéke és nagyságrendje miatt, mely 21,6 milliós többlet igényt jelent, másrészt az éves infláció mértékére tekintettel a személyi állomány megtartásának és megbecsülésének javítása érdekében ezért 37,9 millió forintos önkormányzati többlet támogatásról határozott és jóváhagyta az üzleti terv I. számú módosítását.

Javaslat a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának módosítására

A korábban elfogadott és jóváhagyott javadalmazási szabályzatban módosítások szükségesek, amelyek elsősorban a teljesítményhez kötött juttatásokat (jutalom, prémium) érintik, és a „home office” munkarendet segítik elő. Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei 2023. évi összevont közbeszerzési tervének módosítására A módosítás indoka: a korábban tervezett 3 csoportos bölcsőde és kiszolgáló helyiségek tervezett mennyiség helyett 4 csoportos bölcsőde és kiszolgáló helyiségek megvalósítására nyílt lehetősége az Önkormányzatnak.

BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NOVEMBER 28-I ÜLÉSÉRŐL

1. Képviselő-testületünk a jogszabályban előírt harmadik alkalommal módosította a 2023. évi költségvetést. Ezúttal a bevételek és kiadások előirányzat változásainak összevont egyenlegét tekintve – plusz 52.948 E Ft összegben terjesztett elő polgármester úr rendeletmódosítási javaslatot. Összességében 52.948 E Ft bevétel növekedéssel és 52.948 E Ft kiadás növekedéssel a költségvetési módosítást elfogadta a képviselő-testület.

2. Az energiaárak, bérminimum, a nyersanyagárak, piaci árak nagymérvű emelkedésével meghatározott gazdasági helyzetben, tekintettel az önkormányzat és az általa biztosított helyi közszolgáltatások, szolgáltatások működtetési kiadásainak emelkedésére, valamint a lehetséges bevételt meghatározó körülményekre is (adóalanyok teljesítő képessége, szolgáltatást igénybe vevők teljesítőképessége, száma), felülvizsgáltuk az egyes ár- és díjtételeket. Képviselő-testületünk áttekintette az ár- és díjtételeket, azonban jelentősebb emelésre, lényegi módosításokra jelenleg nem került sor, a szolgáltatótól/üzemeltetőtől érkezett, indokolt módosítások kivételével.

3. A HPM Plus Kft. 2023. november 10-én tájékoztatta a polgármestert, hogy 2024. január 1-jei hatállyal élve a szerződésben meghatározottakkal, 5 %-os mértékben emelni kívánja eladási árait. Az emelés indoka a 2022. és 2023-as év áremelkedései és a világ-gazdaság hatásai a bérek és a nyersanyagok tekintetében. A KSH által 2022. szeptembertől és 2023. szeptemberéig tartó időszakra közzétett inflációs rátája 12,2 %-os volt, amelyen belül az élelmiszer drágulása 15,2%-os szintet ért el, a minimálbér változás mértékét pedig 10-15 %-ban jelölték meg. A szolgáltató kérését figyelembevéve testületünk döntött a gyermekétkeztetési térítési díjak módosításáról.

4. A védőnői feladatellátás állami átvétele miatt, az általuk használt épületrész állam részére történő használatba adása következtében szükséges, hogy az elszámolhatóság érdekében a védőnői épületrész fogyasztásait az MVK Kft. továbbszámlázás formájában érvényesítse az önkormányzatunk felé, ezért ezt rögzítenünk szükséges a közszolgáltatási szerződésben, és javasolt külön üzemeltetési szerződést kötni az épületrész vonatkozásában. Önkormányzatunk nemzetközi kapcsolatainak rendezése vonatkozásában a testvértelepülésekkel közös programok szervezése, közös rendezvények megtartása a feladatok jellegére tekintettel az MVK Kft. keretében működő MartonKult szervezeti egység tevékenységeihez kapcsolódik szervesen, melyre tekintettel javasoljuk ezen feladatok ilyen jellegű részének átcsoportosítását a Kft.-hez, melyet szintén a közszolgáltatási szerződésekben szükséges feltüntetni. Testületünk korábban elfogadta a projektmegvalósítási szerződéseket, de sajnálatos módon a pályázati kiírások a pályázati rendszerben keletkezett problémák okán még nem jelentek meg. Egyes tervezési munkákat ugyanakkor már megkezdtünk (kerékpárút építése, óvoda energetika megújítása, egészségház felújítása), de az MVK Kft. munkálatokban való közreműködése nem valósult meg, így a megkötött szerződések megszüntetése és a már átadott támogatási pénzek visszautalása szükséges. A Horváth Ottó Sportközpont fűtési rendszerének hőszivat - tyúval történő kiegészítése, valamint további energetikai hatékonyságnövelő eszközök beszerzésének a finanszírozása az önkormányzati és az MVK Kft. tulajdonában lévő létesítmények vonatkozásában megtörtént. A Brunszvik Teréz Óvoda energetikai felújítása és az orvosi rendelő korszerűsítése tekintetében a szakemberek az önkormányzat megbízásából megkezdték a szükséges dokumentációk összeállítását. Kerékpárút kialakítása tekintetében az önkormányzat megkezdte a nyomvonal felmérését és az előzetes tervek egyeztetését. A tervezés és a beruházás folyamatát az önkormányzat maga végzi, így a fel nem használt támogatási összeg visszautalása szükséges az MVK Kft. részéről. Mindezeket figyelembe véve testületünk elfogadta a közszolgáltatási szerződések módosítását, valamint az üzemeltetési szerződés megkötését, továbbá az MVK Kft. beszámolóit az egyes projektek tekintetében.

5. Képviselő-testületünk korábban pályázatot tett közzé az akkor még tulajdonában lévő Martonvásár, 182/2 hrsz.-ú ingatlan eladására, és a 182/1 hrsz. alatti Szolgáltatóházban meglévő földszinti tér beépítésére és bérbe vételére. Az eljárás nyertese a FUTURE FOOD IMMO Kft. lett. A 182/2 hrsz.-i ingatlanból telekosztást követően létrejött 182/4 hrsz-ú ingatlanra a víz- és csatornabekötés a kivitelezés eddigi szakaszáig nem történt meg, annak terveztetését és engedélyeztetését a Kft. megkezdte, és ennek keretében kérelmet adott be, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a 182/3 hrsz.-ú ingatlanon történő csőátvezetéshez, valamint az ingatlan szolgalmi joggal való megterheléséhez. A beruházás keretében az utólagos csatlakozási díjat a víz és a szennyvíz bekötések után 3 600 000 Ft + ÁFA értékben fizetne meg a Kft. Mindemellett a Harmónia-Gondviselés Szociális Gondozó Nonprofit Kft. is sürgős kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz, miszerint az idősek otthona ingatlanával szeretne rácsatlakozni a városi szennyvíz-elvezető hálózatra. Több körös tárgyalás eredményeképp 10 000 000 Ft + ÁFA összeg, részletekben történő megfizetéséről sikerült megállapodni a vagyoni értékű jog megváltásáért. Erre tekintettel testületünk a szolgalmi jogi bejegyzést, valamint a vagyoni értékű jogok biztosítását jóváhagyta.

6. Képviselő-testületünk beszámolót hallgatott meg a Martonvásári Polgármesteri Hivatal adóirodájának tevékenységéről, továbbá a 2023. adóév adóztatásáról. A tartalmat megismerve testületünk a beszámolót elfogadta, megköszönve az adófizető állampolgárok együttműködését.

7. A folyamatosan emelkedő színvonalú helyi szolgáltatások szinten tartása és működtetése, az infláció, az energiaárak és a bérek növekedése miatt az önkormányzatnál is jelentkező kiadásnövekedés nem indokolja a helyi adók mérséklését, viszont ösztönöz az egyéb bevételi források felkutatására és a saját bevételek növelésére, melynek egyik eszköze a gazdaságfejlesztés és a helyben megtelepült, megtelepülni szándékozó vállalkozások támogatása, beruházásaik ösztönzése. Ennek érdekében önkormányzatunk élt az önkormányzatok részére biztosított, vállalkozók számára megállapítható kedvezmények bővítésével.

8. Martonvásár Város Önkormányzata és az INPARK 2022- ben megállapodást kötöttek, hogy az Inpark a tulajdonában lévő Martonvásár Város külterületén fekvő 0126/1, 0137/2, 0138, 0139, 0140, 0143/1 és 0143/3-6 hrsz-ú, kivett beruházási célterületként megjelölt ingatlanokon végrehajtani tervezett fejlesztésekre tekintettel, az ennek révén létrejövő létesítményekben keletkező szennyvíz elszállítása az önkormányzati víziközmű rendszeren keresztül a ráckeresztúri szennyvíztelepre történjen. A telepen a meglévő tisztítókapacitás nem volt elegendő a fejlesztés miatt keletkező többletszennyvíz tisztítási igény kielégítésére, ezért az Inpark a telep kapacitás növelésére saját beruházásában megvalósította a telep fejlesztésének kivitelezési munkáit. A létesítmény átvételének folyamatában az Inpark megküldte önkormányzatunk részére a részletes vagyonleltárt, a beruházási értékről szóló nyilatkozatot, valamint a megállapodás alapján a jótállási bankgaranciát. Képviselő-testületünk ezt a​​​​​​​ tájékoztatást elfogadta azzal, hogy a kapacitásbővítés miatt a növekmény 350 m3/d, ebből 50 m3/d mennyiség önkormányzatunkat illeti meg. A szennyvíztisztító műben megváltozott tulajdoni arányokra tekintettel önkormányzatunkra a jövőben nagyobb fenntartási teher hárul majd.

9. Önkormányzatunk 1992 óta tagja a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft.-nek, tagságunkból semmilyen előnyt nem tudtunk élvezni, így felmerült az üzletrész eladás szándéka, melyhez kapcsolódóan megkeresés is érkezett a cég részéről. Az eladási szándékról testületünk korábban döntött, de a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. jelezte, hogy az üzletrészünket a névérték kétszereséért ő kívánja megvásárolni (a Kegyeleti Kft.-vel való megegyezés alapján) és erre tekintettel testületünk módosította a korábbi határozatot.

10. Testületünk döntött arról, hogy 2024. évre vonatkozóan is szülessen döntés a központi 38.650.-Ft összegű illetményalapnál magasabb, továbbra is 46.380.-Ft összegű illetményalap megállapításáról a köztisztviselők vonatkozásában, ezen túl éljünk továbbra is az igazgatási szünet lehetőségével, végül pedig arról született döntés, hogy a munkáltatói terhet is tartalmazó bruttó éves cafetéria keret a 2023. évre megállapított mértékkel egyezően kerüljön meghatározásra.

11. A Forum Martini önkormányzati lap a felelős szerkesztői feladatait, megbízott felelős szerkesztőként Mihálovics Zoltán látja el 2023.12.31-ig. Testületünk döntött arról, hogy a jelenlegi felelős szerkesztő további megbízását 2024.06.30- ig hosszabbítsa meg, figyelemmel arra is, hogy időközben önkormányzati választások lesznek. Képviselő-testületünk döntésével így támogatja a Forum Martini önkormányzati lap megbízott felelős szerkesztőjének további munkáját.

12. Képviselő-testületünk hozzájárult a Szent László Völgye Lovas Egyesület kérelméhez és támogatja, hogy a Giro d’Italia verseny „Legaktívabb szurkolói aktivitás” díja keretében az önkormányzat által elnyert összegből az Egyesület részére kifizetett 1.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatás elszámolási határideje 2023. december 31. napjára módosuljon.

13. Képviselő-testületünk úgy határozott, hogy a Film Mindenkinek Egyesület nyertes LEADER projektjének megvalósításához előfinanszírozás formájában támogatást nyújt az egyesület támogatói okirattal rendelkező projektjéhez. Az elnyert LEADER pályázat előfinanszírozására 8.374.906 Ft támogatást biztosít visszatérítendő támogatás formájában és 5.810.547 Ft támogatást vissza nem térítendő támogatás formájában az önrész (5% önerő és többlet-önerő) előfinanszírozására.

14. Képviselő-testületünk miután megismerte, elfogadta a Vuelta Sportszervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére 2023. évben nyújtott önkormányzati vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló beszámolóját.

15. Képviselő-testületünk a Martonvásár Sportjáért Alapítványnak, a Martonvásári Polgári Összefogás Egyesületnek, és a Martonvásárért Alapítványnak pályázatok megvalósításához szükséges támogatásáról döntött, annak érdekében, hogy a civil szervezetek a LEADER projektek megvalósításához szükséges előfinanszírozást és az önerőt biztosítani tudják. A civil szervezetek beszámolójukat benyújtották, mely szerint a projektek sikeresen megvalósultak, a támogatási összegeket pedig a meghatározott célnak megfelelően használták fel. A pénzügyi, szakmai beszámolókat megismerve testületünk azokat jóváhagyta.

16. Testületünk beszámolót hallgatott meg határozatai végrehajtásáról, tájékoztatót a pályázatokról, beruházásokról, projektek és rendeletek végrehajtásáról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, valamint a polgármester szabadságáról.

17. A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. MartonKult irodája a Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, a Martonvásári Városi Könyvtár és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény vonatkozásában a hatékony energiagazdálkodás érdekében az épületek nyitvatartásának ideiglenes módosítását javasolta a téli időszakban. Testületünk a javaslatot elfogadta, így:

• A Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház téli szünetre ideiglenes bezár 2023. december 21. és 2023. január 7. között, január 8-i nyitással, az ideiglenes bezárás idejére az épület temperáló hőfokon tartásával. Az időszakban 2023. december 30-án színházi előadás és 31-én szilveszteri rendezvény miatt az intézmény két napra látogatható.

• A Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény téli szünetre történő ideiglenes bezár 2023. december 20-tól 2024. január 8-ig; 2024. január 9-i nyitással, az ideiglenes bezárás idejére az épület temperáló hőfokon tartásával.

• A Városi Könyvtár ideiglenesen bezár a közoktatási szünetben 2023. december 21. és 2024. január 8. között; 2024. január 9-i nyitással, az ideiglenes bezárás idejére az épület temperáló hőfokon tartásával.

18. Képviselő-testületünk a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló előterjesztés alapján Martonvásár Város településrendezési eszközeinek módosítását határozta el az alábbi területeken és az alábbi célból: 1. Vasútállomás melletti közjóléti erdő, lakóterület övezethatár rendezése; 2. Régi vágóhíd és mellette lévő ingatlanokon sorházas beépítésnek megfelelő lakóövezet kijelölése; 3. Akadémiai nyomda déli részének átsorolása Vt övezetbe; 4. Hotel, óvodamúzeum és környezetének szabályozása, új Vt övezetbe történő átsorolása (legkisebb zöldfelület mértékének csökkentése céljából); 5. Vasút melletti gazdasági területhez kapcsolódóan a kút területének növelése (600 m2), továbbá út közterületként való kiszabályozása és nyomvonal-pontosítása; 6. Kerékpárút kiszabályozása a mentőállomás környezetében (közlekedési- és zöldterület kijelölése); 7. HÉSZ módosítások

​​​​​​​BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRŐL

1. Képviselő-testületünk elfogadta az önkormányzat 2024. évi Költségvetési rendeletének előkészítéséről szóló koncepciót. Az előzetes becslések szerint a várható állami támogatás mértéke 42,4 millió Ft lesz, mely összeg fedezetet nyújt a bérnövekedések finanszírozására, így előrevetíthetően tervezhetővé válik a „nullás önkormányzati költségvetés”.

2. Az MVK NKft. elkészítette a 2024. évre vonatkozó üzleti terv koncepcióját. A jövő évi kalkulációit összhangban az önkormányzati költségvetési koncepcióval, konzervatív tervezési elveknek megfelelően és a lehető legpontosabban igyekeztek meghatározni. Az önkormányzati támogatás igény a tavalyi évhez képest emelkedett, mivel a feladatellátáshoz szükséges források tekintetében ebben a fázisban a saját eredménytartalék további felhasználásával nem terveztek, mivel ez a számviteli eredmény és a pontos adatok birtokában válik meghatározhatóvá. Képviselő-testületünk elfogadta a 2024. évre vonatkozó tervkoncepciót.

3. Képviselő-testületünk egyfelől az MVK NKft. részére ázsiós tőkeemelésként nyújtott összeg lekötéséből származó realizált kamatnyereség összegét, 2.289.583,- Ft felhasználását a Szent László Völgye Segítő Szolgálat épületének fenntartási céljaira jóváhagyta, ezzel módosítva a korábbi üzleti tervet. Másfelől testületünk a cég részére a hatályos és érvényes fenntartói és támogatói keretszerződés, valamint a település-, és ingatlanüzemeltetés körében kötött közszolgáltatási szerződések keretében a 2024. évben ellátott feladatok szerinti kiegészítő finanszírozására jóváhagyott üzleti terv módosításban megjelölt összegen felül további 7.043.626,- Ft-ot biztosít 2023. december 31-ig. Végül figyelemmel a korábbi határozatban foglaltakra, a cég legfőbb szerveként eljárva a cég ügyvezetője, Tóth Balázs Károly részére 2023. augusztus 01-től havi nettó 15.000,- Ft Cafetéria juttatás biztosítását hagyták jóvá.

4. Képviselő-testületünk elfogadta az MVK NKft. keretein belül működő Brunszvik-Beethoven Közösségi Ház, a Martonvásári Városi Könyvtár és a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény 2024. évi rendezvénytervét, és az önkormányzat hivatalos ünnepségeiről szóló tervet is. A rendezvényterv összeállításához külön felmérést végeztek, megkeresve a város összes civil és szakmai szervezetét. A rendezvényterv a korábbi években jól bevált események mellett olyan programokat is tartalmaz, amelyek újdonságot jelenthetnek a város kulturális életében.

5. Testületünk Martonvásár Város Önkormányzatának 2024- 2028 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját annak megismerése után elfogadta a következő öt évre szólóan.

6. Képviselő-testületünk az ülésen megismerte és elfogadta 2024. évre vonatkozó Munkatervét. 

7. Képviselő-testületünk úgy határozott, hogy 2024. február 1. napján (csütörtök) 18.00 órakor a Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ színháztermében közmeghallgatást tart.

8. Testületünk Martonvásár Város Önkormányzata 2024. évi belső ellenőrzési tervét, a megismert kockázatelemzés alapján jóváhagyta az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével.

9. Képviselő-testületünk jóváhagyta az Alpha–Vet Állatgyógyászati Kft.-vel 2015. október 02. napján kötött gyepmesteri, állatmentési tevékenység ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítását 2024. január 1. napi hatállyal azzal, hogy a km díj 231 Ft + 27% ÁFA-ra, az egyedi kiszállás díja 236 Ft + ÁFA-ra, a befogási díj 3379 Ft + ÁFA/db-ra, a bódító gyógyszerhasználat (ha kell) 8 197 Ft + ÁFA/db-ra változik.

10. Képviselő-testületünk beszámolót hallgatott meg a Martonvásári Polgármesteri Hivatal 2023. évi tevékenységéről, amelyet annak megismerése után, megköszönve a hivatal munkáját jóváhagyott.

11. Testületünk Dr. Szabó Tibor polgármester, Horváth Bálint, valamint Gucsek István alpolgármesterek részére a napi munkavégzésen túl jelentkező, kiemelt figyelmet igénylő, az önkormányzat szempontjából meghatározó jelentőségű, az egyéni értékelés alapját képező célfeladatokat határozott meg, illetőleg döntött arról, hogy évente két alkalommal, pozitív értékelésük alapján részükre éves szinten meghatározott juttatást állapít meg. Ennek alapján testületünk jóváhagyta polgármester úr részére bruttó 1.405.786.-Ft, Gucsek István alpolgármester úr részére bruttó 1.600.986.-Ft, Horváth Bálint alpolgármester úr részére 1.369.086.-Ft összegű céljuttatás kifizetését, tekintettel arra, hogy az értékelési célként meghatározott feltételeknek kiemelkedő eredményességgel, példaértékű hozzáállással, maradéktalanul tettek eleget.

12. Képviselő-testületünk munkáltatói jogkörében eljárva, Dr. Szabó Tibor, Martonvásár város főállású polgármesterének 35 éves jubileumi jutalomra való jogosultságát – elismerhető szolgálati jogviszonyára tekintettel, 2024. január 1. napjával megállapította és elrendelte részére a törvényben meghatározott 4 havi illetményének megfelelő összegű jubileumi jutalom kifizetését.

13. Az önkormányzati képviselő köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal, akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről. Ennek megfelelően testületünk az önkormányzati képviselők 2023. évi munkáját, az egyéni képviselői munkáról készült beszámolót elfogadta. A beszámoló a város honlapján is megtalálható.

14. 2024. január 1-jétől hatályba lép a pedagógusok új életpályájáról szóló törvény. Ezen új jogszabályok rendelkezései érintik a Brunszvik Teréz Óvodát is. Tekintettel a hatályba lépő jogszabályokra szükségessé vált az Óvoda alapító okiratának áttekintése, és a szükséges módosítások elvégzése, amelyet testületünk jóvá is hagyott.

15. Képviselő-testületünk a 2023. évi költségvetés általános tartaléka terhére 1.150.000,- Ft összegű támogatást ítélt meg a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítvány részére, hogy megvalósítsa az innovatív hangtechnikai eszközök, elektromos hangszerek beszerzését.

Mihálovics Zoltán