arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZEPTEMBER 14-I ÜLÉSÉRŐL

1. Korábban „Csapadékvíz elvezetési és kapcsolódó útépítési munkák” tárgyban kiírt nyílt közbeszerzési eljárás nyertese az UNIO-ASZFALT KŐ Kft.-t lett. A munkavégzés során a Vállalkozó jelezte, hogy a Kinizsi utcában a Zrínyi M. u-Rózsa F. utca közötti szakasz a szegélyépítéssel és csapadékvíz csatorna létesítéssel érintett szakaszon, a meglévő megmaradó aszfalt burkolat nem rendelkezik megfelelő rétegrendű és teherbírású útalappal. Pótmunka vált szükségessé, amely keretében a meglévő burkolatot és alépítményét el kell bontani el és a nyomvonalas helyreállítást nem érintő felületeken, a nyomvonalas helyreállítás pályaszerkezeti kialakítása szerint újra kell építeni. A szükséges pótmunka összege nettó 241.794,- Ft, aminek elrendelésével Önkormányzatunk a teljesítési határidőt kitolta további 10 nappal, 2023. október 12-ig. Egyúttal testületünk felhatalmazta Polgármestert Urat, hogy a vállalkozási szerződés keretében végzendő munkákkal kapcsolatban a jövőben felmerülő pótmunka igényről, a szerződött összeg összesen 5%-ának erejéig dönthessen, ezzel is meggyorsítva a kivitelezést.

2. A településrendezési tervek aktuális módosításánál (iskolai körforgalomnál övezethatár rendezés, vízműtelep szabályainak módosítása) a környezeti vizsgálat lefolytatását, az illetékes szervek nem tartják szükségesnek mivel a tervezett módosítások várható környezeti hatása nem jelentős, emellett a partnerségi egyeztetés során észrevétel, javaslat nem érkezett, így a testület döntött arról, hogy a tervezet kerüljön megküldésre záró szakmai véleményezésre az állami főépítész részére.

3. Az általános iskolában megváltozott csengetési rend miatt az iskolából a gyerekek nem érik el a 13:45-kor induló buszt, mely akadályozza hazajutásukat, így a harmadik járat időpontjának változtatását fogadta el a Képviselő-testület. A változtatás után 14:00-kor indul vissza a busz Erdőhát felé, az eddigi 13:45-ös visszaindulás helyett.

4. Mindeddig a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatást korábbi rendelet alapján a Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság látta el. Augusztus 31. után viszont a Biotrans nem kívánta folytatni a szolgáltatást városunkban, de még mindig vannak csatornázatlan ingatlanok ahol az ellátás indokolt . Testületünk ezért jóváhagyta a Depo Cargo Hungary Kft.-vel való közszolgáltatási szerződés megkötését. A díjak rendeleti úton történő emelésére nem került sor. A közszolgáltatást a +36 30 322 2204 telefonszámon lehet megrendelni.

5. A Revrik Kft. vásárlási szándékát fejezte ki az önkormányzati tulajdonban lévő, a Dózsa György út 13. szám alatti (1069/3 hrsz.) ingatlan vonatkozásában, amivel célja az ingatlan-együttesének bővítése lenne parkolóval és egy vendégház kialakításával. Az elkészült értékbecslés szerint az ingatlan értéke 17.000.000 forint. Testületünk döntése, hogy az ingatlant zártkörű pályázaton, az értékbecslésben szereplő értéknek megfelelően értékesíteni kívánja. Egyúttal testületünk felhatalmazta Horváth Bálint alpolgármestert, hogy az értékesítésről szóló pályázati felhívást írja ki, jelentesse meg.

BESZÁMOLÓ A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZEPTEMBER 26-I ÜLÉSÉRŐL

1. A Szükségessé vált önkormányzatunk költségvetésének módosítása. A javaslat eredeti, bevételi és kiadási előirányzatok közötti szükségszerű átcsoportosításokat is tartalmaz. Képviselő-testületünk ennek megfelelően döntött arról, hogy az Önkormányzat és intézményei 2023. évi bevételeit és kiadásait 20.979 E Ft-tal növeli és 2.263.760 E Ft módosított főösszeggel állapítja meg.

2. A fejlesztési és működési feladatainkat az első félévben, (alapvetően az elmúlt években keletkezett megtakarítások és az állami támogatások által keletkező források, valamint a saját bevételeink terv szerinti rendelkezésre állása), a háborús veszélyhelyzet mellett is biztonságban tudtuk teljesíteni. Költségvetési egyenlegünk: 599.685 E Ft, melynek oka a bevételek 1.518.422 E Ft-os (67%-os), és a költségvetési kiadások 918.737 E Ft-os (41%-os) teljesülése. A bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését tekintve, minden intézménynél és az önkormányzatnál a bevételek az elvártnál jobban teljesültek, a kiadások a terv szerinti, illetve az alatti teljesülési adatok feladat-és időarányosak. Mindezek alapján testületünk 2023. évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló előterjesztést elfogadta és teljesítését 1.518.422 E Ft bevételi főösszeggel, 918.737 E Ft kiadási főösszeggel hagyta jóvá.

3. Az MVK Kft. a Számviteli Törvény szabályai szerint elkészítette a 2023. első félévi beszámolóját, amelyben bemutatta a társaság elmúlt időszakának tevékenységét, gazdálkodását és eredményeit. A 2023-as eredményt erősen befolyásolták a külső körülmények (energiaárak, infláció). A hivatalos adatok szerint az 2023 első félévében az MVK társaság -728e forint (negatív) eredményt ért el. Viszont érdemes figyelembe venni a torzító tényezőket (támogatási ütemezés félévekre bontott egyenletlenségéből eredő többlettámogatás -7,75M Ft, a MartonKult kiemelt rendezvényekre kapott éves keretből még nem elköltött tételek -4,5M Ft). Ezeket a tényezőket levonva az látható, hogy most nagyjából 12-13 millió forint közötti negatív eredmény a reális, ami a tervezett –20 milliós szintnél kedvezőbb. Mindezeket figyelembe véve képviselő-testületünk jóváhagyta a beszámolót.

4. 2023. július 1. napi hatállyal módosult a védőnői feladatellátásról szóló törvény, amely szerint a munkáltatói jogokat 2023. július 1-től az az irányító vármegyei intézmény gyakorolja. Testületünk korábban elfogadta a védőnői feladatellátás átvételéhez kapcsolódó megállapodást, melynek kapcsán az önkormányzatnál felmerült, hogy a megjelölt költségeket, az érintett ingatlan (Grimm Lóránt Egészségház) tényleges használatára is tekintettel köteles megtéríteni. Ennek tisztázására a felek (Önkormányzat, Kórház) külön költségfelosztási megállapodást kötnek, amely alapján az Önkormányzat a legoptimálisabb finanszírozási módot választotta, a tételes havi költségelszámolást.

5. Testületünk korábban döntött az önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervéről, melynek egyik ellenőrzési témája lett az önkormányzati ingatlan hasznosítás ellenőrzése. Ennek folyamán kiderült, hogy az önkormányzatnál nem fellelhető a Deák Ferenc utca 3. szám alatti óvodai ingatlan Brunszvik Teréz Óvoda, mint intézmény részére történő használatba adására vonatkozó dokumentum az épület használatba vétele idejéből. Erre tekintettel szükséges egy használati szerződés megkötése az önkormányzat és az intézmény között. Emellett a Tankerület kezdeményezte a korábbi vagyonkezelési szerződés felülvizsgálatát, és egységes szerkezetű módosítását. A felülvizsgálat a korábbi dokumentumokhoz képest módosult: az iskola udvarát is vagyonkezelésbe adná önkormányzatunk a tankerület részére; egy tavalyi pályázat eredményeként ez az udvar terület megnövekedett, így a kibővített terület használatba adásra kerül a tankerület részére. Mindezekre tekintettel szükséges egy használati szerződés megkötése is az önkormányzat és az intézmény között.

6. A BERCZI-DENT Kft. megkereste Martonvásár Város Önkormányzatát, hogy az általa kötött szerződések módosítását kezdeményezze. Városunk I. fogorvosi körzetének ellátására kötött szerződés módosítására a megnövekedett adminisztrációs teher miatt volt szükség, aminek módosításával az ellátásban heti 30 órában Petrik Tiborné fogászati szakasszisztens is részt vesz ezentúl. A II. fogorvosi körzetre vonatkozó szerződésben módosult dr. Csongrádi Ágnes helyettesítő fogorvos helyettesítési helye, az eddigiek mellett a martonvásári rendelő is feltüntetésre került, valamint módosult a keddi rendelési idő (8:00-14:00) is. Mindezeken túl testületünk módosította a cég bérleti szerződését az alapellátási fogászati rendelő melletti helyiség használata tekintetében: eddig havonta egy alkalommal, 10 000 Ft/nap díjon használhatta a Bérleményt, de a megnövekedett ellátási igényre tekintettel változatlan bérleti díjon, havonta két alkalommal használja majd.

7. A Fejérvíz Zrt, mint szolgáltató elkészítette a 2024. évre vonatkozó Martonvásár és agglomerációja szennyvízelvezető és tisztító rendszer, valamint az ivóvíz-szolgáltató rendszer Gördülő Fejlesztési Terv javaslatát, mely rövid (1 éves), közép (2-5. év) és hosszú (6-15.) távú beruházási tervet, valamint felújítási és pótlási tervet tartalmaz. Testületünk ezt megismerve döntött a tervek elfogadásáról, így rögzítve benne a ivóvíz rendszer tekintetében az Erdőhát-Kismarton települések ivóvízminőség javító programjának megvalósítását is..

8. A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. korábban elfogadott javadalmazási szabályzatmódosítási javaslatát a Társaság elkészítette, amely tartalmazta a munkabér-előleg és a flottakedvezmény nyújtás szabályainak pontosítását, valamint új elemként a cafeteria juttatás (SZÉP kártya, havi nettó 15 ezer Ft) , a szemüveg-részleges megtérítésének bevezetését a munkavállalók részére, valamint az alapszintű egészségügyi szűrés bevezetését a Társaság vezető állású munkavállalói számára. Mindezeket a módosításokat testületünk jóváhagyta.

9. Képviselő-testületünk, módosítva korábbi határozatát, kiegészítésként 2023. évben évi egyszeri bruttó 100.000.-Ft cafetéria juttatást állapít meg Széchenyi Pihenő Kártyára történő kifizetés mellett, a Brunszvik Teréz Óvoda foglalkoztatottjainak, a Martonvásári Polgármesteri Hivatal foglalkoztatottjainak, valamint a Martonvásár Város Önkormányzatával foglalkoztatási jogviszonyba állóknak.​​​​​​​

10. Képviselő-testület úgy határozott, hogy az idei tanévre is vissza nem térítendő támogatást nyújt a Mezőkölpényi Református Egyházközségen keresztül négy tehetséges, jól tanuló, nehéz anyagi helyzetben lévő mezőkölpényi fiatal középiskolai tanulmányainak folytatásához az iskolába járás költségeire 475 ezer Ft összegben, egyúttal elfogadta az előző tanévre nyújtott támogatás szakmai, pénzügyi beszámolóját.

11. A környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerint a települési önkormányzat a környezet védelme érdekében elemzi, értékeli a környezet állapotát az illetékességi területén, és arról legalább évente egyszer tájékoztatja a lakosságot. Az erről készült beszámolót testületünk megismerte és jóváhagyta. A beszámoló a honlapon, és a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.

12. Testületünk tájékoztatást hallgatott meg a képviselőtestület határozatainak végrehajtásáról, a tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, a projektek és rendeletek végrehajtásáról, a peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, valamint a polgármester szabadságáról.

13. A „Keczán bútorbolt” helyén, a tulajdonos által bérbeadott ingatlanban vegyeskereskedést kívánnak nyitni, amihez egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének 0-100 m2-ig minden megkezdett 10 m2, e fölött minden megkezdett 20 m2 nettó alapterület után. Erre tekintettel a boltindítást tervező cégnek 12 darab parkolóhelyet kellene biztosítania, ezért tárgyalásokat folytattunk a bérlővel és az ingatlan tulajdonosával, valamint a környező ingatlanok tulajdonosaival a megoldási lehetőségek kidolgozása érdekében. A tárgyalások eredményeként az érintett ingatlanon 4 darab parkoló kerül megépítésre. Az így megépített parkoló darabszám azonban még mindig kevés, így önkormányzatunk a megvalósítás esetén hozzájárul a közterületi parkolók igénybevételéhez. A megállapodásban foglaltak kivitelezése némi megoldást biztosíthat a megépülő bevásárlóudvarban megjelenő forgalom két irányba terelésére, valamint a terület csapadékvíz elvezetésének kezelésére. Fentiekre tekintettel a javaslatot testületünk elfogadta.

14. Önkormányzatunk korábban szerződést kötött a Fejér Ingatlanhasznosítási Kft.-vel, a GREG 20006 Kft.-vel, MSAP System Hungary Kft.-vel, valamint a JUBA Protect Bt.-vel, annak érdekében, hogy a II. számú vízmű kút körüli területet tulajdonba vehessük. Ezért módosítottuk korábban az érintett területre vonatkozó helyi építési szabályzatban rögzített előírásokat. Ennek megfelelően a felek elkészítették a megosztási vázrajzot, amelyen látszik, hogy hogy alakítanák ki a vasút melletti gazdasági, kereskedelmi szolgáltató területen a telkeket, hogy menne az útterület, valamint az is látszik, hogy a vízmű kút területeként is nagyobb, 600 m2 térmértékű területet adnának át az önkormányzatunknak. E módosítások miatt a korábbi településfejlesztési megállapodás módosítása vált szükségessé. Erre tekintettel testületünk döntött a javaslat elfogadása mellett.

15. Képviselő-testület egyetértett a Martonvásári Beethoven Általános Iskola felvételi körzetének jelenlegi meghatározásával (Martonvásár és Kajászó), amennyiben ehhez a fenntartó biztosítani tudja a szükséges infrastrukturális feltételeket is. Ezen túl megállapította, hogy a szeptember 22-ei állapot szerint Martonvásáron 11 fő hátrányos helyzetű általános iskoláskorú tanuló él, valamint a Martonvásári Beethoven Általános Iskola tanulói között 7 fő hátrányos helyzetű, martonvásári lakóhelyű, vagy tartózkodási helyű iskoláskorú gyermek található. A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye jelenlegi felvételi körzetei meghatározásával testületünk szintén egyetértett (Baracska, Ercsi, Gyúró, Kajászó, Martonvásár, Ráckeresztúr, Tordas, Vál).

Mihálovics Zoltán