arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

JÓBAN ROSSZBAN MARTONVÁSÁRON

Tisztelt Martonvásáriak! Jóban Rosszban Martonvásáron, avagy hogyan éljünk harmonikusan és békésen lakókörnyezetünkben címmel, civil rovatot indítottunk a városunkban előforduló szinte mindennapos, a lakosságot érintő helyzetek/ problémák megoldása érdekében.

A rendszeres rovatban rövid tájékoztatást adunk egyes témákban arról, hogy mit, mikor és kinek kell vagy lehet megtenni annak érdekében, hogy egy adott helyzet/probléma megoldódjon. E rovat elindításával szeretnénk könnyebben érthetővé tenni a városunkat is érintő együttélési szabályok betartását. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy ez nem egy vitaindító csatorna, szándékunk a tájékoztatás, segítségnyújtás a könnyebb és békésebb együttélés érdekében. A rendszeres tájékoztatók a Facebookon és a Város honlapján pénteki napokon jelennek meg, továbbá a Forum Martiniben is olvashatják csokorba gyűjtve a hónapokban megjelent internetes felületen publikált információkat. Eddig az égetés, hulladékszállítás, növényzet és szomszédság, valamint a közterület használatának különböző aspektusairól írtunk. Most pedig a településképi szabályokkal, behajtási engedélyekkel és az ebtartás szabályaival foglalkozunk. Kérdéseiket, észrevételeiket, esetleges témafelvetéseiket a jegyzo@martonvasar.hu e-mail címre várjuk.

TELEPÜLÉSKÉPI SZABÁLYOK

Martonvásár Város területén betartandó településképi szabályokat Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018 (IV.11.) a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelete (TKR) szabályozza. A szabályozás célja, hogy alkalmazásával megőrizzük Martonvásár jellegzetes területeinek kialakult arculatát, azok egységességét. A rendelet nyolc településképi szempontból meghatározó területet (MT) határoz meg, amelyekre vonatkozóan az általános érvényű szabályok mellett területspecifikus szabályok is definiálva lettek.

A szabályok meghatározzák az épület megjelenését befolyásoló homlokzaton megjelenő anyag és színhasználatot, tetőformát, a tető hajlásszögét, a tetőfedés anyagát és az alkalmazható színeket. A közterületi ingatlanhatáron létesítendő kerítések, kialakíthatóságának szabályait. A rendeletben meghatározott szabályok, kötelező érvényűek, be nem tartásuk településképi kötelezést és településképi bírságot von maga után. A településképi szabályoknak való megfelelést az alábbi esetekben írásos formában is dokumentálni szükséges.

 • A rendelet alapján kötelező településképi konzultációt kell lefolytatni minden építési tevékenység esetében, ami Városközpont besorolású MT-n, illetve a város teljes területén, ha az helyi védett értéket érint vagy a lakóépület egyszerű bejelentésének hatálya alá tartozó építési tevékenység.

A konzultáció során a benyújtott tervek településképi szabályoknak való megfelelése kerül ellenőrzésre, feltárva az azzal ellentétes tervezett megoldásokat. A konzultációról jegyzőkönyv készül.

 • Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni minden Városközpont MT területén található és Városközpont MT-t határoló közterületről látható, valamint a kiemelt közterületek mentén történő építésügyi hatósági engedélyhez és egyszerű bejelentéshez nem kötött építési tevékenység megkezdése előtt. A teljes településre vonatkozóan bejelentési eljárás lefolytatása szükséges építmény teljes vagy részleges rendeltetésmód-változása és önálló reklámtartó építmény, reklám elhelyezése esetén.
 • Az építési engedélyhez kötött tevékenységek esetében az ÉTDR rendszeren keresztül településkép véleményezési eljárást kell lefolytatni. Mindhárom eljárás a kérelemhez tartozó mellékletek benyújtásával kezdeményezhető. Az épületeken egymással harmonikus egységet alkotó színek alkalmazhatók, beleértve a homlokzati burkolatot, tetőhéjalást, a nyílászárók és az ereszcsatorna rendszer színezését is. Használható homlokzati színek: a világos, szürkével, barnával vagy sárgával tört fehér szín és a világos földszínek. Épületek lábazatán a szürke, barna és okker sötét tónusai is alkalmazhatók.

 

Épületek homlokzatán megjelenő burkolatok:

 • szeletelt burkolatként csak téglány formájú kő alkalmazható, természetes vagy fehérre festett színben.
 • faburkolat, faszerkezet esetén a fa természetes árnyalatai, sötétbarna, szürke árnyalatai, valamint kizárólag hagyományőrző megjelenés elérésére a zöld nem harsány árnyalatai alkalmazhatók.
 • egyenes vágású, egyenes profilú, nem fényes vagy tükröző felületű kiselemes fémburkolat kiegészítő jelleggel használható. Közterületek felől az épületek vakolt homlokzatait részlegesen színezéssel ellátni nem lehet, kivéve, ha az épület homlokzati struktúrája, tagozódása ezt lehetővé teszi.

 

Az épületek fedésénél cserépfedés (égetett agyag vagy beton), síkpala vagy korcolt fémlemezfedés alkalmazható. Fényes vagy tükröző felületű fémlemezfedés nem használható.

Az épületek tetőhéjalásánál a natúr égetett agyag színű, téglavörös, antracit, grafit szín árnyalatai alkalmazhatók, foltos cserép nem, csak egyszínű cserép alkalmazható, a héjalásához legfeljebb kétféle anyag alkalmazható.

Meglévő tető felújításakor egyszínű, natúr égetett agyag vagy szürke árnyalatú kiselemes zsindely is használható. A Város területén 29-45° közötti hajlásszögű magastetős épület építhető. Az összes tetőfelület vízszintes síkra vetített területének legfeljebb 30%-án kialakítható alacsony hajlásszögű tető vagy lapostető is.

Városközpont kiemelt közterületek menti szakaszain az épületek a közterülettel párhuzamosan futó tetőgerincű magastetővel telepíthetők.

Kertvárosias és falusias lakóterületeken a tető fő gerincvonala a közterületre merőlegesen alakítható ki. Tetőfelépítmény nyeregtetővel, kontyolt tetővel nem építhető. („kutyaól”) 

Utcafronti homlokzaton lapostető attika kialakításával létesíthető.

Melléképület fedésére matt felületű, natúr égetett agyag vagy szürke árnyalatú cserepes lemez is alkalmazható.

A főépülethez közvetlenül csatlakozó melléképület tetőhajlásszöge a főépület tetőszerkezetének jellemző hajlásszögéhez illeszkedő módon alakítható ki.

Sorházas és társasházas területeken az épületek homlokzati felújítása, színezése, átalakítása, tetőzetének megváltoztatása egységes építészeti koncepció alapján lehetséges. A részletes szabályokat tartalmazó rendelet elérhető az https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/404196 és településkép melléklet oldalon.

Bővebb tájékoztatást a 06-30/523-0402 telefonszámon és/ vagy a jegyzo@martonvasar.hu e-mail címen kérhet.

KERÍTÉSEKRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

A kerítés magassága nem haladhatja meg az 1,8 m-t, a lábazat legfeljebb 0,6 m magas lehet.

Az ingatlan közterület felőli telekhatárán legfeljebb 2,0 m magas egybefüggő, zárt sövény nevelhető.

A kerítésnek teljes egészében a saját telken kell állnia, kapuja a közterületre (kifelé) nem nyílhat.

A telken belül az egyes külön használatú telekrészeket csak nem tömör kerítéssel vagy élősövénnyel szabad elválasztani. A kerítések lábazata és pillérei a következő anyag- és színhasználattal létesíthetők:

 1. látszó felületű, bontott vagy kisméretű tömör téglából falazott,
 2. természetes anyagokból falazott vagy rakott,
 3. 1. vagy 2. pontok szerinti anyaghasználatú, természetes színű vagy fehérre festett, téglány formájú szeletelt kőburkolattal burkolt,
 4. vakolt felület esetén a világos, szürkével, barnával vagy sárgával tört fehér szín és földszínek, vakolt lábazat esetében a szürke, barna és okker sötét tónusai is alkalmazhatók.

 

Kerítéselemként:

 1. fa,
 2. famintás trapézlemez, fa-műanyag, bambusz-műanyag,
 3. legalább 75%-ban áttört kerítés esetén festés nélküli, illetve antracitszürke, fekete vagy sötétbarna színűre festett fém használható.

A Város területén tömör kerítés nem helyezhető el, kivéve a:

 1. látszó felületű bontott vagy kisméretű tömör téglából rakott tömör kerítés,
 2. természetes anyagokból falazott vagy rakott tömör kerítés,
 3. a 1.vagy 2. pontok szerinti anyaghasználatú, természetes színű vagy fehérre festett, téglány formájú szeletelt kőburkolattal burkolt tömör kerítés.

Tömör kerítés: az a kerítés, amely közterület felőli merőleges vetületének összes felülete kevesebb, mint 20%-ban átlátható. Az összes felület a lábazatot is tartalmazza.

Orbánhegy területén drótfonatos kerítés, vadvédelmi háló, vagy legalább 50%-ban áttört, fa valamint terméskő alapanyagú kerítés helyezhető el.

Utcafronti kerítéshez műanyag elemek, hullámpala, más felhasználási célra gyártott préselt és ragasztott táblás faanyag, hullámlemez és trapézlemez kivételesen sem használható!

Kerítés létesítésének elrendelése esetén a telek tulajdonosa:

 • a telek homlokvonalán, továbbá az útról nézve a jobb oldali telekhatáron,
 • vagy az oldalhatáron álló beépítésű területen az épület háta mögötti, ahhoz közelebb eső telekhatáron,
 • és a hátsó telekhatár fele hosszán köteles megépíteni és fenntartani.

Amennyiben az utcafronti kerítés építése Kiemelt közterület mentén, vagy Városközpont területén történik, az építés előtt településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni.

 • Kiemelt közterületek a következők: Budai út, Fehérvári út, Szent László út, Dózsa György út, Emlékezés tere, Brunszvik út, Hunyadi út.
 • Városközpont területén lévő közterületek: Rákóczi utca (Budai úttól az egészségházig), Deák Ferenc utca (Budai úttól a Brunszvik Teréz óvodáig), Sétáló utca, Kodály Z. utca, Malom utca.

A településképi bejelentést a jegyzo@martonvasar.hu e-mail címen vagy papír alapon a 2462 Martonvásár, Budai út 13. alatt nyújthatják be postai úton vagy személyesen.

ÉPÍTÉSI HATÓSÁGI ÜGYEK

Az építésügyi hatósági feladatokat a fővárosi és megyei Kormányhivatalok látják el. Martonvásár közigazgatási területén ezen feladatok ellátását a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztálya Építésügyi és Építésfelügyeleti Osztály 2. (2400 Dunaújváros Szórád Márton u. 39. I. em.) végzi.

Az építési hatósági ügyintézésben Martonvásár Város Önkormányzata szakhatóságként működik közre, ahol az engedélyezendő építési tevékenység Martonvásár Településképi rendeletében foglalt előírásainak való megfelelését vizsgálja. Az építési szabályoknak való megfelelés vizsgálata az építésügyi hatáskörrel rendelkező Kormányhivatal feladata.

LAKÓKOCSIK, KONTÉNEREK IDEIGLENES ÉPÍTMÉNYEK ELHELYEZÉSE

A lakókocsik, konténerek ideiglenes építmények elhelyezhetőségét az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 43.§-a és Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 21/2014. (XI. 26.) önkormányzati rendelete (HÉSZ) szabályozza:

Martonvásár területén Kertvárosias -, Falusias lakóterület, Településközponti, Általános és Kertes mezőgazdasági terület építési övezeteinek építési telkein lakókocsi, lakókonténer, ideiglenes épület NEM helyezhető el.

Egyéb övezetekben az OTÉK 43.§ (2) előírásainak betartása mellett lakókocsi, sátor elhelyezhető.

VÍZRENDEZÉS, VÍZELVEZETÉS

A klímaváltozás okozta szélsőséges időjárási jelenségek miatt, gyakoribbá váltak az extrém intenzitású záporok, amik még inkább előtérbe hozták a vízrendezés, vízelvezetés kérdését.

Az építési ingatlanokon keletkező csapadékvizek kezelését az OTÉK 47.§ (8)-(10) pontjai szabályozzák:

 • A telek, terület csapadékvíz-elvezetési rendszerét úgy kell kialakítani, hogy a víz a terepen és az építményekben, továbbá a szomszédos telkeken és építményekben, valamint a közterületen kárt (átázást, kimosást, korróziót stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerű használatot ne akadályozza.
 • A csapadékvíz a telken belül elszivárogtatható, ha ez a telek és a szomszédos telkek, továbbá az építmények állékonyságát és rendeltetésszerű használatát nem veszélyezteti.
 • A telekről csapadékvizet a közterületi nyílt vízelvezető árokba csak zártszelvényű vezetékben és az utcai járdaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vízelvezető árok a közút tartozéka, úgy abba a környezetéből – a telkekről – csapadékvíz elvezetése csak az út kezelőjének hozzájárulásával történhet.
 • A közterületi vízelvezető árkok tisztántartását biztosítani kell, kocsibehajtók kialakításakor az árokszelvényhez igazított méretű áteresz beépítéséről gondoskodni kell.

 

BEHAJTÁSI ENGEDÉLY

A 36/2017. (IX.18.) NFM rendelet alapján behajtási engedélyt szükséges beszerezni túlméretes járművek (meghatározott össztömeget, tengelyterhelést, tengelycsoportterhelést és méretet meghaladó járművek) közlekedéséhez az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utakra (Budai út, Fehérvári út, Szent László út, Hunyadi út, Dózsa György út, Brunszvik út kivételével a település belterületén lévő útszakaszok).

A főutak (Budai út, Fehérvári út, Szent László út, Hunyadi út, Dózsa György út, Brunszvik út) a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésébe tartoznak, ilyen esetben a szükséges engedélyeket tőlük kell beszerezni. A kérelem nyomtatvány honlapunkról letölthető (Közútkezelői hozzájárulás össztömeg- tengelyterhelés- és mérethatárt meghaladó jármű közúti közlekedéshez elnevezésű dokumentum), melyhez a jármű forgalmi engedélyét kell még csatolni. Az egyszeri be-és kihajtás díja 10 000 Ft (pótkocsi esetében plusz 10 000 Ft).

EBTARTÁS SZABÁLYAI

A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet határozza meg az ebtartás szabályait.

A kedvtelésből tartott állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása lehetővé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult életés szokásrendjét tartósan és szükségtelenül ne zavarja.

Az állat tartási helyét az állat tartójának naponta legalább egy alkalommal ellenőrizni kell.

Az állattartónak gondoskodnia kell arról, hogy az állatok tartási helyén a környezeti viszonyok megfeleljenek az állatok szükségleteinek, valamint hogy a tartási helyük úgy legyen kialakítva, hogy az ne okozhasson sérülést az állatoknak. Állandó fényben vagy állandó sötétségben, valamint állandó zajban állatot tartani nem szabad.

Tilos kistestű ebet 10 m2-nél, közepes testű ebet 15 m2-nél, nagytestű ebet 20 m2-nél kisebb területen tartósan tartani! Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható.

A beültetést bármely állatorvos elvégezheti. Aki ezt elmulasztja, állatvédelmi bírsággal sújtható.

Az állattartó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni, a három hónapos kort elérteket 30 napon belül, az első oltást követően 6 hónapon belül, ezt követően évenként.

Az eb oltási könyvét meg kell őrizni, azt az immunizálás megtörténtét ellenőrző állat-egészségügyi hatóság felszólítására tulajdonos köteles bemutatni, illetve tulajdonátruházás esetén az új tulajdonosnak átadni.

Közterületre ebet csak pórázon, harapós vagy támadó természetű ebet szájkosárral szabad kivinni. Az eb kísérőjének és a felszerelésének alkalmasnak kell lennie az eb megfékezésére.

!!!Az ebtulajdonos vagy az eb felügyeletével megbízott személy köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet ne szennyezze, illetve köteles gondoskodni a keletkezett szennyeződés azonnali eltávolításáról!!!

A közterület-felügyelő ezt ellenőrizheti, az erre vonatkozó önkormányzati rendelet szabályainak (Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2016 (X.12.) önkormányzati rendelete a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról) megsértője bírsággal sújtható.

A jegyző nyilvántartást vezet a város közigazgatási területén tartott ebekről, az eb bejelentése kötelező, a nyomtatvány letölthető honlapunkról vagy kérheti ügyfélszolgálatunkon. Az eb tulajdonosának, tartási helyének megváltozása, vagy az állat elpusztulása esetén az eb tartója az adatváltozást 8 napon belül köteles a magánállatorvossal az adatbázisban regisztráltatni, jegyzőnél bejelenteni.

Az ebösszeírás során felvett, az adatbázisban nyilvántartottaktól eltérő vagy abból hiányzó adatokról a jegyző köteles az adatbázis működtetőjét értesíteni.

Kóbor eb bejelentése: Martonvásár közigazgatási területén kóbor ebet a Polgármesteri Hivatal elérhetőségein, (0622/460-004, ugyfelszolgalat@martonvasar.hu) munkaidőben lehet bejelenteni.

Szerződött gyepmesteri partnerünk a székesfehérvári AlphaVet Kft., a kóbor eb befogását követően az elkóborolt ebek tulajdonosai viselik a befogás költségeit!