arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

Képviselő-testületi hírek

Képviselő-testületünk március 28-i és április 25-i döntéseiről számolunk most be Önöknek.

BESZÁMOLÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETÜNK MÁRCIUS 28-I ÜLÉSÉRŐL

 • Képviselő-testületünk jóváhagyta az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság (a továbbiakban: MVK Kft.) önkormányzati költségvetéssel összhangban elkészített 2023. évi üzleti tervének koncepcióját, mely tartalmazza a cég és az általa ellátott önkormányzati feladatok működésének és működtetésének éves költségeit. Emellett elfogadta az MVK Kft. 2023. évi közbeszerzési tervét, benne a következő időszak villamosenergia és gáz beszerzésére vonatkozó eljárásokkal, valamint a belső ellenőri jelentés kapcsán készült intézkedési tervét, mely egyes szabályzatok áttekintését tűzi ki feladatul.
 • Testületünk, döntése alapján támogatási szerződést köt az önkormányzat a Vuelta Kft.-vel – amely a Tour de Hongrie kerékpáros verseny szervezője – a verseny 4. szakasza rajtjának martonvásári megrendezése érdekében. A támogatás összege 6 millió forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
 • Testületünk még tavaly döntött a helyi építési szabályokat tartalmazó rendeletének (a továbbiakban: HÉSZ) „Vt6” övezetre (Széchenyi utca-Vasvári Pál utca sarkán lévő félkész épület) vonatkozó módosításáról, amely akkor lép hatályba, ha létrejön az erre az övezetre vonatkozó településfejlesztési megállapodás. Ennek megkötéséről testületünk január 31-i ülésén döntött. A megállapodás hatályba lépésének feltétele a HÉSZ módosításának hatályba lépése, amely viszont a támogatási összeg megérkezéséhez volt kötött. Az érintett övezetben tulajdonnal rendelkező Kft. március 7-én átutalta a 2 millió Ft-os támogatási összeget, így testületünk március 28-án döntött a rendeletmódosítás hatálybalépéséről, ennek köszönhetően a félkész ingatlan szabályosan befejezhetővé válik a jelenlegi beruházó, a Recommendatio Kft. projektje keretében.
 • Önkormányzatunk az államtól tulajdonba és kezelésbe veszi a 43 helyrajzi szám alatti (Hunyadi út) és 1075 helyrajzi szám alatti (Dózsa György út – Brunszvik út) közutak járdát és árkokat magában foglaló részét térítésmentesen. Utóbbinál korábbi határozatunkat alapul véve, az eddigi Dózsa György út elnevezését Beethoven útra módosítjuk, az érintetteket erről a nyilvántartásokban szükséges átvezetéseket követően közvetlenül értesítjük.
 • Testületünk döntött a Fejér Megyei Önkormányzatok Kegyeleti Központ Kft.-ben meglévő üzletrész eladásáról (511 000 Ft névértékű és 511/4960 tulajdoni hányadú üzletrész), mivel az elmúlt időben nem valósult meg, és várhatóan már nem is fog megvalósulni, hogy a cég a tagtelepülései számára kegyeleti közszolgáltatást nyújtson.
 • Eddig a Béke utca 18. szám alatti önkormányzati ingatlant tárolás céljából az MVK Kft. használta. A csarnok elkészülte miatt ennek igénybevétele a továbbiakban nem szükséges, ezért döntött testületünk az ingatlan nyílt pályázaton történő értékesítéséről. A felhívás a honlapon, illetve a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtekinthető, érdeklődni a hivatalban lehet.
 • Képviselő-testületünk döntött a köznevelési intézmények átszervezésének véleményezéséről. A Martonvásári Beethoven Általános Iskola kajászói és martonvásári feladatellátási helye vonatkozásában a felvehető tanulólétszám és az SNI létszám is nő. A Pápay Ágoston Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium vonatkozásában csökken az általános iskolai nevelés- oktatásban felvehető tanulók és SNI-sek létszáma, de a fejlesztő nevelés- oktatásban nő.
 • A Segítő Szolgálat felülvizsgálta a fizetendő térítési díjakat, de az új díjszabás hatálybalépéséhez testületi jóváhagyás kell, így testületünk módosította az ide vonatkozó rendeletet. Az új díjszabás, mely a házi segítségnyújtás szociális segítés formájának, és az idősek nappali ellátásának díját érinti, május 1-jétől lép hatályba. A vonatkozó rendeletmódosítás a www.njt.hu oldalon, illetve a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető.
 • Képviselő-testületünk elfogadta a Biotrans Kft., mint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására jogosult közszolgáltatónak a 2022. évre vonatkozó költségelszámolását.
 • Testületünk korábban 300 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást ítélt meg az Embertársainkért Alapítvány részére, amelyből a váratlan krízishelyzetbe került helyieket tudta segíteni. Az összeg felhasználásáról készült beszámolót elfogadta testületünk.
 • A pandémia miatt 2022-ben pótoltuk be a látogatásainkat külföldi testvértelepüléseinkre, illetve az onnan érkezők fogadására is sort kerítettünk. Az eseményekről készült beszámolót képviselő-testületünk elfogadta.
 • Az Önkormányzat által alapított alapítványok előző éves tevékenységükről kötelesek az alapító felé beszámolni. Ezeket a beszámolókat fogadta most el testületünk. Önkormányzatunk a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás tagja. A társulások évente legalább egy alkalommal kötelesek beszámolni előző évi tevékenységükről. Testületünk elfogadta a benyújtott beszámolókat.
 • Képviselő-testületünk miután megismerte a testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót, elfogadta azt.
 • Képviselő-testületünk döntött arról, hogy a temetőt érintő fejlesztési koncepciójához igazodó módon, bontási szándékkal a 1243/D helyrajzi számú ingatlant megvásárolja.
 • A Völgy Vidék Vidékfejlesztési Közösség Szent László Völgye Segítőszolgálatában lévő két emeleti helyiségét bérli határozatlan időtartamra, 150 000 Forint/hó bérleti díj mellett. Ez most a Bérlő kérésére, fix összegként került rögzítésre.
 • A Képviselő-testület ezen az ülésen is hosszan tárgyalta a helyi „zajrendeletet”, amelyet előzetesen elfogadott, és véleményezésre megküldte a rendelettervezetet az illetékes szerveknek, szervezeteknek, a szomszéd településeknek. A zajrendelet részletszabályairól a rendelet elfogadását követően pontos tájékoztatást nyújtunk.
 • Testületünk korábban vállalkozási szerződést kötött az MVK Kft.-vel a közvilágítás részleges korszerűsítésére vonatkozóan, amelynek április 6-án járna le a teljesítési határideje. Mivel azonban a tervezés elhúzódott, a kivitelezés végleges időpontjának módosítása szükséges, 2023. április 30-i dátummal, amelyet testületünk jóváhagyott.
 • Testületünk a MARTONVÁSÁR-ERDŐHÁT IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ PROGRAMJA elnevezésű projekt végrehajtása érdekében városunk településrendezési eszközeinek módosításáról döntött: az 1237 helyrajzi számú ingatlant, a jelenlegi vízműtelepet különleges beépítésre szánt közműterület építési övezetbe sorolja, valamint ugyanitt új beépítésre szánt területet jelöl ki.
 • Képviselő-testületünk elfogadta a Fejér Ingatlan Hasznosítási Kft, a MSAP System Hungary Kft., a GREG 2006. Kft., és a JUBA Protect Bt. vételi ajánlatát a 053/20 helyrajzi számú, jelenleg még „kivett udvar”, az átminősítést követően „kivett, közforgalom számára megnyitott magánút” megnevezésű ingatlanra.

 

BESZÁMOLÓ KÉPVISELŐ-TESTÜLETÜNK ÁPRILIS 25-I ÜLÉSÉRŐL

 • Képviselő-testületünk elfogadta Martonvásár Város Önkormányzata 2022. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, és ehhez kapcsolódóan a 2022. évi költségvetés utolsó módosítását. A gazdálkodás eredményéről összeállított anyagok a www.njt.hu oldalon a rendeletek között, illetve a Polgármesteri Hivatalban megtekinthetők.
 • A Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: MVK) elkészítette a 2022. évre vonatkozó beszámolóját, amelyben bemutatta a társaság 2022. évi tevékenységének és gazdálkodásának eredményét, majd a cég 2023. évre vonatkozó üzleti tervét is elfogadta a Képviselő-testület.
 • Képviselő-testületünk módosította az MVK alapító okiratát, amellyel a cég rövidített elnevezésének módosítása, és a cégvezetői pozícióban, azaz a MartonGazda részleg vezetőjének személyében történő változás átvezetése mellett döntött. A MartonGazda élén 2022. év vége óta Károly Balázs áll.
 • Önkormányzatunk elkészíttette a víz víziközmű vagyon vagyonértékelését, strukturált vagyonleltár felállításával, hitelesített Értékelési Szakvélemény, Értékelési Tanúsítvány és Könyvvizsgálói Tanúsítvány kiállításával. Mindezzel ki kell egészíteni a FEJÉRVÍZ Zrt.-vel fennálló vagyonkezelési szerződést, melyet be kell küldeni a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak.
 • Ismét tárgyalta testületünk a zajrendeletet, mely 2023. július 1-jétől lép hatályba, és amely a más nyugalmának zavarására alkalmas zajkeltéssel járó tevékenységek folytatásának időkorlátait rögzíti. Az új rendelet szabályairól, melyeknek betartására kiemelten kérünk mindenkit, külön tájékoztatást olvashatnak majd a különböző fórumokon.
 • Képviselő-testületünk felülvizsgálta a helyi szociális rendeletet, és tekintettel az érdeklődők alacsony számára döntött egyrészt arról, hogy megemeli az egy főre jutó jövedelemhatárt a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400%-ára, másrészt döntött arról, hogy táboroztatás tekintetében megemeli a maximálisan adható egyéni keretet 70 000 Ft-ra, végül megemeli a rendkívüli települési támogatások éves maximális összegét 156 750 Ft-ra. Egyúttal mivel nem volt érdeklődés a munkahelyre/intézménybe való beutazás bérlettámogatása iránt ennek törléséről döntött testületünk.
 • Testületünk március 28-án döntött a „Martonvásár-Erdőhát ivóvíz-minőség-javító programja” projekt során az 1237 helyrajzi számú ingatlanon lévő vízműtelepen végrehajtandó fejlesztési feladatok végrehajtása érdekében városunk településrendezési eszközeinek módosításáról és ennek elvégzéséhez kapcsolódó szerződéstervezet elfogadásáról, ugyanakkor a projektelszámolási szabályok és a településrendezési eszközök egyéb irányú módosítási szükségessége miatt új eljárás lefolytatása szükséges a terveztetés megindítása érdekében. Képviselő-testületünk a korábban a Für Elise cukrászdának, kávéháznak február 1-ig helyt adó épületrész vonatkozásában helyiségbérleti szerződés kötését határozta el a baracskai Csíz Sajtműhely Kft.-vel, helyi termékek árusítása érdekében. A bérleti szerződés határozatlan időre szól az első évben 100 000 Ft/hó, a második évtől 150 000 Ft/hó bérleti díj és a rezsiköltségek fizetése mellett.
 • A Gárdonyi Rendőrkapitányság, az Érdi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a közterület-felügyelet, a mezőőri szolgálat ebben az évben is tájékoztatást adott városunkban az előző évben folytatott tevékenységéről, mely beszámolókat a Képviselő-testület elfogadott.
 • Képviselő-testületünk meghallgatta, majd jóváhagyta a katasztrófa- és polgári védelmi feladatok végrehajtásáról készült előző éves beszámolót.
 • Az MVK feladata, hogy a kulturális feladatellátást a közösségi színterek fenntartásával, működtetésével, más kulturális feladatokat ellátó szervezetekkel való együttműködéssel, a település lakóinak a közművelődési lehetőségekről való folyamatos tájékoztatásával biztosítsa. Az MVK előző éves civil együttműködéséről, valamint a 2022. évi kiemelt kulturális projektek végrehajtásáról készült egy-egy összefoglaló, melyeket testületünk elfogadott.
 • Képviselő-testületünk meghallgatta a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót és elfogadta azt, valamint tájékoztatást kapott Polgármester Úr szabadságáról, folyamatban lévő pályázatokról, beruházásokról, projektekről, peres ügyekről és az adóbevételek alakulásáról.
 • A Képviselő-testület hozzájárulását adta, hogy a Revrik Kft. valamely előre egyeztetett önkormányzati tulajdonú ingatlanon parkolókat építsen, melyek az általa üzemeltetett hotel, sörfőzde és bisztró működtetéséhez szükségesek. A parkolóépítés részletszabályairól külön megállapodást szükséges kötni.

Mihálovics Zoltán