arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Ön itt áll: forummartini.martonvasar.hu

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HÍREK

Képviselő-testületünk döntéseiről számolunk be most Önöknek.

Január 31.

 • Képviselő-testületünk elfogadta Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi Költségvetési Koncepcióját.

 • A Fenntartható Városfejlesztési Stratégiában (FVS) foglaltak alapján 827 millió Ft-ot fordíthatunk városi fejlesztésre, de az elkészítéshez kapcsolódó TOP Plusz 1.3.1 pályázat benyújtásához testületi jóváhagyás szükséges. Testületünk ezért döntött az FVS elfogadásáról és a pályázat benyújtásáról.

 • A HPM Plus Kft. díjemelési szándékkal fordult hozzánk az elmúlt hónapok áremelkedése és a munkabér költségek várható növekedése miatt. Testületünk a kérést részben elfogadva módosította az érintett rendeletet.

 • Testületünk döntött az egészségügyi alapellátásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról és a fogorvosi feladatellátáshoz kapcsolódó szerződésekről.

 • Testületünk kisebb módosításokat hagyott jóvá a Temető és a Rend rendeleten.

 • Testületünk döntött a 056/20 hrsz.-ú ingatlan kivett udvar minőségének megszüntetéséről és kivett magánúttá nyilvánításáról, valamint az eladásról és a településfejlesztési megállapodás megkötéséről.

 • Testületünk elfogadta a 2021-2022. évi beruházási, felújítási, karbantartási, tárgyi eszköz beszerzési koncepció beszámolóját.

 • A Fejérvíz Zrt. 2023-ra jelentős hiánnyal számol a költségvetésében. Erre tekintettel testületünk döntött a Társaság közgyűlési anyagairól. 

 • Testületünk jóváhagyta a Marton Fruit Kft.-vel, Toporán Miklósnéval, Orbán György Miklóssal, a Fejér Vármegyei Kormányhivatallal, a Viszló Trans Kft.-vel és a MÁV Zrt.-vel kötött bérleti szerződéseket.

 • Testületünk döntött a Forum Martini szerkesztői feladatairól, melyek ellátására bizottságot hoz létre

 • Testületünk döntött a Martonvásári Beethoven Általános Iskola, valamint a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Martonvásári Tagintézménye felvételi körzeteinek meghatározásáról a 2023/2024-as tanévre.

 • Testületünk elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2022. évi tevékenységéről készített beszámolót.

 • Testületünk jóváhagyta a polgármester tárgyévre kiadható szabadságát, 2023-as szabadságtervét, meghatározta a polgármester és az alpolgármesterek célfeladatait.

 • Testületünk elfogadta a Martonvásári Fúvószenei Egyesületnek nyújtott 2.600 000 Ft-os támogatás felhasználásáról készült beszámolót.

 • Testületünk elfogadta a Martonvásári Fúvószenei Egyesületnek nyújtott 1 800 000 Ft-os támogatás felhasználásáról készült beszámolót.

 • Testületünk elfogadta a Martonvásári Tehetséggondozó Alapítványnak nyújtott 900 000 Ft-os támogatás felhasználásáról készült beszámolót.

 • Testületünk elfogadta az Embertársainkért Alapítvány kérelmét az elszámolási időszak 2023. február 28. napjáig történő meghosszabbításáról.

 • Testületünk elfogadta a Gyimesközéploki Majláth Gusztáv Károly Egyesületnek nyújtott 1.000.000 Ft-os támogatás felhasználásáról készült beszámolót.

 • Testületünk elfogadta a megállapodást az államháztartási forrás átvételéről, valamint a településfejlesztési megállapodást a Martonvásár 1544 helyrajzi számú ingatlant érintően. Terveik szerint a beruházást 2023-ban befejezik.

Február 14.

 • Képviselő-testületünk elfogadta Martonvásár Város Önkormányzata 2023. évi Költségvetési Koncepcióját.

 • Testületünk elfogadta a 2023. évi összesített közbeszerzési tervet.

 • Testületünk döntött a Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetőjének bérrendezéséről.

 • Testületünk döntött a Martonvásár Városi Közszolgáltató Nonprofit Kft. vezetőjének díjazásáról.

 • Az 1220/3 hrsz.-ú belterületi ingatlanon található „Kivett vízmű” megnevezésű ingatlan egyeztetett részét, nyilvános, mobil, cellás rádiótelefon hálózathoz szükséges távközlési állomás üzemeltetésére bérelte eddig a Cetin Hungary Zrt. A lejáró bérleti szerződést testületünk meghosszabbította 8 millió Ft-os bérleti díj mellett.

 • Testületünk döntött arról, hogy városunk támogatást nyert civil szervezetei 2022-ben meg nem valósított LEADER projektjeit 2023-ban finanszírozza.

 • Testületünk elfogadta az Egyesület kérelmét, így 1.800.000 Ft-os támogatást ítélt meg a Martonvásári Fúvószenei Egyesületnek.

 • Testületünk elfogadta a Martonvásári Óvodatörténeti Gyűjtemény, valamint a Martonvásári Városi Könyvtár 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolókat.

 • Testületünk elfogadta a Forum Martini Polgárőr Egyesületnek nyújtott 1.500.000 Ft-os támogatás felhasználásáról készült beszámolót.

 • Testületünk hozzájárult a 2023. évi költségvetés „Polgárőrség, Rendőrség, Mentőszolgálat és Tűzoltóság támogatása” terhére 1.000.000 Ft-tal a Forum Martini Polgárőr Egyesület működési költségeihez.

 • Testületünk 100.000 Ft-os támogatást ítélt meg a Rákóczi Szövetségnek, mellyel a Szlovákiában élő magyar nemzetiségű gyerekek magyar iskolákba történő beiratkozását segíti.

 • Testületünk elfogadta a Beethoven Alapítványnak nyújtott 2.300.000 Ftos támogatás felhasználásáról készült beszámolót.

 • Testületünk megállapította, hogy a képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjai határidőben eleget tettek a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.

 • Testületünk elfogadta a képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról készült beszámolót.

 • Testületünk az üzemeltetést végző FEJÉRVÍZ Zrt. egyetértésével elfogadta a műszaki leírás és helyszínrajz szerinti ivóvíz és szennyvíz vezeték kiépítését az 1715/2 és 1715/9 hrsz.-ú ingatlanokon a MIRROTRON Kft. által a 1715/10-11-12-15 hrsz.-ú ingatlanok ivóvíz és szennyvíz hálózatba történő bekötése miatt. Egyúttal testületünk hozzájárult, hogy a hatályos önkormányzati rendeletek alapján a Kft. a rákötésért a műszaki leírásban megjelenő mennyiségek igénybevételének mértékéig hozzájárulást ne fizessen, tekintettel a közmű kiépítés költségeinek vállalására.

Mihálovics Zoltán