arrow caret

Martonvásár

A grófnők városa, a kisvárosok grófnője

Martonvásár

Kastély, zene, szerelem

Martonvásár

Beethoven és a halhatatlan kedves városa

Martonvásár

tRendi kisváros

Martonvásár

Történelem és kultúra

Martonvásár

Természet és tudomány

Martonvásár

Agroverzum, Beethoven Múzeum, Óvodamúzeum

Martonvásár

Brunszvik kastély és parkja

Martonvásár

A kultúra és a közösségek kisvárosa

Beszámoló képviselő-testületünk soros üléséről 2022.05.31.

Beszámoló képviselő-testületünk soros üléséről

Képviselő-testületünk május 31-én tartotta soron következő ülését a Városháza Geróts-termében, amelyet a Gazdasági Bizottság ülése előzött meg. Testületünk a következő napirendi pontokat tárgyalta:

1. Javaslat az Egészségházban található helyiségek magán egészségügyi szolgáltatás céljára történő igénybevételére

Korábban Önkormányzatunk és a BERCZI-DENT Fogászati Kft. között már volt egy feladat-ellátási szerződés a fogorvosi feladat elvégzésére az önkormányzati tulajdonú Egészségházban. A feladat-ellátási szerződés módosítását az indokolta, hogy egyrészt az Egészségházban a BERCZI-DENT szeretett volna bérbevenni egy 19,23 m2 területű helységet fogászati ellátásra. A szóban forgó 19,23 m2-es helyiséget pedig a bérlő albérletként szerette volna hasznosítani, mint szájsebészet. Emellett indokolta a módosítást, hogy a Mundi Medical Bt. az Egészségházban egy 6,28 m2-es röntgen helyiséget szeretett volna bérbevenni Önkormányzatunktól. Ezekből kifolyólag a téritésmentes használati szerződés úgy módosult, hogy a BERCZI-DENT által használt területből kikerült egy 6,28 m2-es helyiség a Mundi Medical Bt. részére, ahol utóbbi röntgen tevékenységet tud végezni.  Itt azonban fontos megjegyezni azt is, hogy a bérlés piaci áron történik. A vonatkozó helyiségbérleti szerződéseket képviselő-testületünk jóváhagyta az albérlettel egyetemben, valamint egyhangúlag döntött a feladat-ellátási szerződés módosításáról.

2. Javaslat a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés meghosszabbítására és díjainak módosítására

Önkormányzatunk közszolgáltatást tart fenn a közüzemi csatornahálózatba nem vezetett háztartási szennyvíz begyűjtésére. Idén augusztus 31-ig Önkormányzatunknak a Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdálkodási Kft.-vel erre van szerződése. Azonban az ezen túli időszakban is szükség van a közszolgáltatás fenntartására, hiszen vannak olyan területek a településen, amelyek csatornázatlanok (Orbánhegy), illetve olyan ingatlanok, amelyek nincsenek rákötve a csatornahálózatra. A díjak emelésére nem kerülhetett sor a Kormány veszélyhelyzetre kiadott rendelete miatt idén június 30-ig. 2022. szeptember 1 és 2023. augusztus 31 közti időszakra a Biotranstól Önkormányzatunk árajánlatot kért. A kapott ajánlat 3102 Ft+27% Áfa/m3, ami a 2022. január 1-től hatályos szerződés szerint 2022. július 1-jétől hatályba lépő díjhoz képest 517 Ft+27% Áfa/m3 emelkedést jelent összességében. Testületünk erre tekintettel az emelt összeggel meghosszabbította a szerződést további 1 évvel.

3. Javaslat a település rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól és közterület-felügyelet létrehozásáról szóló 17/2016. (X.12.) önkormányzati rendelet módosítására

A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet felborította az eddig megszokott égetési szabályozást, hiszen a veszélyhelyzet egész ideje alatt tilossá vált az avar és a kerti hulladék égetése. A helyzet tisztázására képviselő-testületünk elfogadott egy rendeletalkotási javaslatot az avar és a kerti hulladék égetésére. A javaslat szerint Martonvásáron lehet avart és kerti hulladékot égetni – ünnepnapokat kivéve – október 1 és máj 31 között minden hónap harmadik péntekén és szombatján. Viszont, amennyiben az időjárási körülmények nem teszik lehetővé az égetést ezekben az időpontokban vagy az időpontok egyike ünnepnapra esik, akkor engedélyezett az égetés a rákövetkező hét péntekén vagy szombatján. Nyáron továbbra sem lesz lehetőség az égetésre. Fontos megjegyezni azonban azt is, hogy az égetés belterületre vonatkozik, ugyanis külterületen az égetés továbbra sem megengedett.

4. Javaslat a Tűzoltószertár építése I. ütemére vonatkozó Vállalkozási szerződés módosítására

Indokolta a vállalkozói szerződés módosítását, hogy a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásban részesült, amit a Tűzoltószertár építési munkálataira tud fordítani, ehhez azonban, a nyertes vállalkozóval kötött vállalkozói szerződésbe be kell lépnie az egyesületnek, így az I. ütemre vonatkozóan már fel tudná használni a támogatást. Ez azért is lenne praktikus, mert az egyesület a támogatást június 30-ig használhatja fel. A szerződés módosítását az is indokolta, hogy a vállalkozó nem tudta tartani a végteljesítési határidőt az anyagbeszerzés nehézségei miatt. Képviselő-testületünk elfogadta a módosításra irányuló javaslatot a fenti indokokra hivatkozva.

6. Javaslat a Forum Martini Polgárőr Egyesület kérelmének támogatására

A Forum Martini Polgárőr Egyesület részéről kérelem érkezett Önkormányzatunkhoz, hogy 2 millió forinttal támogassák az Egyesületet, amit az alapvető működésre, a járőrautók karbantartására (javítás, szervízdíj stb.), az új belépők részére munkaruházat biztosítására és mobil internet elérésére használnának fel. A javaslat 1,5 millió forintos támogatást tartalmazott az Egyesület számára az önkormányzati költségvetés terhére, amelyet képviselő-testületünk elfogadott.

7. Javaslat Martonvásár Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi összevont közbeszerzési tervének módosítására

A 2022. évi összevont közbeszerzési terv módosítását az tette indokolttá, hogy a villamos energia beszerzésére vonatkozó szerződések egy része lejár év végén, a másik része a következő év végéig él, azonban a világpiaci áremelkedések miatt jelentősen megnövekednek a költségek. A javaslat az egyetemes szolgáltatási kategóriába való átlépést teszi szükségessé. Viszont ezzel le kell folytatni egy közbeszerzési eljárást, amelynek keretében az egyetemes szolgáltatási kategóriába való átlépéssel a szerződéskötő fél Önkormányzatunk, míg a fizető fél a közvilágítás kivételével az MVK NKft. Képviselő-testületünk a fenti indokokat figyelembe véve a javaslatot elfogadta.

8. Beszámoló a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2021. évi tevékenységéről

Mindkét társulás összefoglalta 2021. évi tevékenységét beszámoló formájában. A Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás és a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás továbbra is zavartalanul képes az együttműködésre. Képviselő-testületünk mindkét társulás beszámolóját elfogadta azok megismerése után.

9. BESZÁMOLÓ AZ ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG 2021. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

A Települési Értéktár Bizottság évente beszámol tevékenységéről képviselő-testületünknek. A bizottság továbbra is elkötelezett az irányba, hogy az Értéktárat érintő pályázatokat, lehetőségek szerint kiaknázhassák. Képviselő-testületünk egyhangúlag elfogadta a Települési Értéktár Bizottság beszámolóját.

10. Beszámoló a képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról, tájékoztató pályázatokról, beruházásokról, projektek és rendeletek végrehajtásáról, peres ügyekről, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, a polgármester szabadságáról

Testületünk tájékoztató jelleggel tárgyalta. Megállapodtak abban, hogy testületünk következő ülésére elkészül egy beszámoló a helyi iparűzési adóból befolyt bevételek alakulásáról, amit az indokolt, hogy a 2022. évi költségvetési tervben szereplő összeg csupán 37%-a folyt be 2022. május 24-ig.

11. Javaslat településfejlesztési megállapodás kötésére ivóvíz víziközmű elem kiépítése tárgyában az Orient 2000 Kft.-vel

Az Orient 2000 Kft. ivóvízbekötéssel kapcsolatban kereste fel Önkormányzatunkat. Az ivóvíz gerincvezeték építése a Kft. saját ivóvíz vezetékre történő rákötése érdekében a Martonvásár, Juharfa utca 1240/2 hrsz.-ú és 1240/3 hrsz.-ú ingatlanokat érintené. A csatornahálózatra nem szeretnének rákötni egyelőre a kivitelezésig, de vállalták a szennyvíz elvezetését. Mivel a gerincvezeték csak önkormányzati tulajdonú lehet, így szükséges megállapodni a tervekről és a kivitelezésről. A Kft. vállalta a megvalósítás költségeit. A gerincvezeték megépítése mellett a Kft. azt is vállalta, hogy Martonvásár 051 hrsz.-ú, Martonvásár 1715/16, 1715/2 hrsz.-ú ingatlanokon keresztül a Martonvásár 1252 hrsz.-ú ingatlanon már meglévő járdaszakaszig járdát épít ki, amelyben a szükséges építési anyagokat az ACER Kft., a Fatölgyes Kft. és a szóban forgó Orient 2000 Kft. biztosítja. Éppen ezért fogalmazódott meg egy olyan javaslat, amely szerint az 1 m3/d nap ivóvízmennyiség igénybevétele után ne kelljen megváltási díjat fizetnie az Orient 2000 Kft.-nek. Képviselő-testületünk mindezek tükrében hozzájárult a megállapodás megkötéséhez.

Mihálovics Zoltán

politológus, kabinet-titkár

politikai és gazdasági újságíró

Dokumentumok