Tájékoztató a közétkeztetésről

2019.04.23. 11:43

Tisztelt Szülők!

A martonvásári gyermekétkeztetés közelmúltbeli változásaihoz kapcsolódóan – a Forum Martini helyi lapban megjelentekhez képest kicsit bővebben is – szeretnénk Önöket tájékoztatni a szolgáltatáshoz kapcsolódó változásokról, lehetőségekről, kedvezményekről és szabályokról.

Önkormányzatunk alapfeladatát a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény (1997. évi XXXI. törvény, a továbbiakban Gyvt-ként említjük) határozza meg, mely alapján a jogosult gyermek számára a települési önkormányzat az e törvényben meghatározott módon, természetbeni ellátásként biztosítja a gyermekétkeztetést.

A feladat finanszírozásához az állam támogatással járul hozzá, mely a központi költségvetési törvény (2016. évi XC. törvény) szerint a települési önkormányzatokat illeti meg az intézményi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz kapcsolódóan, és melyet más célra nem is fordíthat (ellenőrzött, kötött felhasználású támogatás).

A támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, vagy gazdasági társaságtól, egyéni vállalkozótól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkeztetést. A támogatás az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatásból, valamint az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatásból áll, nem a gyermekek étkezését finanszírozza direkt módon.

 

A Gyvt. szerint, ha a szülő, törvényes képviselő eltérően nem rendelkezik, az intézményi gyermekétkeztetés keretében a tanulók számára az iskolai tanítási napokon a nevelési-oktatási intézményben a déli meleg főétkezést, valamint tízórai és uzsonna formájában két kisétkezést kell biztosítani.

Intézményi gyermekétkeztetésben részesülhet az iskolában az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.

Az óvodában az étkezési időpontok és típusok a gyermek szokásos jelenlétéhez igazodnak.

Ha a gyermek valamilyen okból hiányzik akár az óvodából, akár az iskolából, fontos, hogy a szülő a szolgáltató felé jelezze ezt a megadott határidőig, az erre szolgáló fórumokon, máskülönben ez az állami támogatás csökkentésével járhat.

 

A Gyvt. felhatalmazza az önkormányzatokat, hogy amennyiben gyermekétkeztetést biztosítanak, úgy az intézményi térítési díjat helyi rendeletben állapítsák meg, amennyiben vásárolt szolgáltatás útján biztosítják a szolgáltatást, úgy a szolgáltató által benyújtott, elkülönítetten kimutatott nyersanyag és rezsi költségek figyelembevételével. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja ugyanis az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege (azaz a rezsi költségek nem képezhetik alapját, kizárólag a nyersanyag költségek).

Tehát a gyermekétkeztetés költsége a nyersanyagköltségből, a bértámogatásból, valamint az üzemeltetési támogatásból áll össze. A nyersanyagköltséget a szülők fizetik térítési díj formájában, a fennmaradó összeget pedig az önkormányzat téríti meg az étkeztetést biztosító szolgáltató számára.

 

A szolgáltató kiválasztásáról szigorú törvényi szabályozás rendelkezik, melyet alapvetően a közbeszerzési törvény (2015. évi CXLIII. törvény, a továbbiakban: Kbt.) határoz meg, melynek értelmében a helyi önkormányzat ajánlatkérőnek minősül, azaz e tárgyban közbeszerzésre kötelezett, amennyiben a szolgáltatás értéke meghaladja a törvényben rögzített közbeszerzési értékhatárt, jelenleg szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forintot.

A közbeszerzési eljárásba megfelelő végzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakértőt szükséges bevonni (pl. dietetikus, ill. szükség szerint további szakértők), akik aktívan közreműködnek az elvárások megfogalmazásában. Mára a kötelező minimum elvárásokat szigorú elvek mentén az állam határozza meg, beleértve az ellátás minőségi és mennyiségi követelményeit és a speciális étrendre vonatkozó specifikumokat is [a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet alapján].  

Az így szabályozott tartalomtól lefelé eltérni nem lehet (kötelező minimális tartalom). Többlet szolgáltatás biztosítható, azonban ennek megvannak a költségei, melyet adott esetben a szülők kénytelenek viselni, így figyelemmel kell lenni a szülők átlagos teherbíró képességére is. Az egészségi okokon túli egyedi igények figyelembevétele szintén árnövelő hatású, amely nem minden szülő részéről vállalható teher.

 

Az állam törvénybe foglalt módon gondoskodik egyes gyermekek ingyenes vagy kedvezményes ellátásáról:

 1. A Gyvt. alapján az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
 • nevelésbe vették.
 1. A Gyvt. alapján az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 • nevelésbe vették;
 1. Az intézményi gyermekétkeztetést az intézményi térítési díj 50%-os normatív kedvezményével kell biztosítani
 • az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban (középiskolai oktatás) részt vevő tanuló számára, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;
 • az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy a tanuló nem részesül egyébként ingyenes intézményi gyermekétkeztetésben
 • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára.

 

(A Gyvt. alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre az jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb (2019. évben: 28.500 Ft) összegének a 135%-át,

 • ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
 • ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
 • ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel egyéb a törvényben meghatározott feltételeknek;

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125%-át az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság lehetőséget biztosít a gyermekétkeztetés normatív kedvezményének, a pénzbeli támogatások (évi két alkalommal), az ingyenes tankönyvellátás és egyéb kedvezmények igénybevételére. A kedvezményre való jogosultságot a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg.)

 

Egészségügyi okok miatt lehetőség van speciális étrend igénylésére. A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet (37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet) szerint a nevelési-oktatási intézményben minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő gyermek számára az állapotának megfelelő diétás étrendet kell biztosítani. Tekintettel arra, hogy a Gyvt. szerint a tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek számára a gyermekétkeztetést 50% kedvezménnyel biztosítják, a szakorvosi igazolás benyújtása az étkeztető felé elengedhetetlen a kedvezmény igénybevételéhez.

Az önkormányzat és a HPM Plus Kft. között létrejött szerződés szerint az Étkeztető vállalja a diétás és egyéb speciális étkeztetés biztosítását. A HPM Plus Kft. rendelkezik mindazokkal a jogszabályokban előírt személyi és tárgyi feltételekkel, amely a diétás étkezés biztosítását lehetővé teszi, jelenleg 60 ételallergiás vagy étel intoleranciában szenvedő gyermeknek készítenek diétás ételeket teljesen elkülönített konyhában.

Fontos kiemelni, hogy amennyiben a szülő úgy dönt, hogy nem kívánja igénybe venni gyermeke számára a gyermekétkeztetést, sajnos élelmiszerbiztonsági szabályok miatt az otthon készített ételek melegítésére az intézményekben található tálalókonyhákban nincs lehetőség.

 

Mindezekre tekintettel tájékoztatjuk Önöket, hogy Önkormányzatunk HPM Plus Kft-vel, közbeszerzési eljárás eredményeként gyermekétkeztetési szolgáltatás ellátására létrejött szerződése 2018. év végével lejárt.

Mivel a gyermekétkeztetés becsült értéke Martonvásáron - az iskolák és az óvoda vonatkozásában, éves szinten, az eddigi ráfordítások alapján - nettó 67.754.000.-Ft, önkormányzatunk eleget téve törvényi kötelezettségeinek közbeszerzési eljárást folytatott le, szakértő dietetikus bevonása mellett mind az előkészítési, mind a bírálati szakaszban.

Az eljárás eredményeként a nyertes ajánlattevő a korábbi szolgáltató, a HPM Plus Kft. lett, így önkormányzatunk ismét e céggel kötött 5 évre szerződést.

A Martonvásári Beethoven Általános Iskola, illetve az iskola Szülői Munkaközösségének kérésére és javaslata alapján önkormányzatunk 2015. december 1-től kezdődően független dietetikust alkalmazott azért, hogy a HPM Plus Kft. által nyújtott közétkeztetési szolgáltatást külön is ellenőrizze, a szülői és a szakmai elvárások összehangolása érdekében. A dietetikus által készített havi beszámolók az önkormányzat honlapján olvashatók. Az újrainduló szolgáltatási szerződéshez kapcsolódóan is szeretnénk fenntartani a szakmai kontrollt, melynek érdekében 2019. májusától újraindul a dietetikusi ellenőrzés. Megbízottunk Seres Daniella a jövőben is havonta küldi meg szakmai összefoglalóját, melyet továbbra is megismerhetnek majd honlapunkon (ITT)

 

A martonvásári térítési díjak változásairól az alábbi tájékoztatást adjuk:

Intézménytípus

Óvoda

(napi 3xi étkezéssel, Ft/nap/fő)

Iskola

(napi 3xi étkezéssel, Ft/nap/fő)

2011.05.10.

334

283

2016.02.11.

374

320

2018.05.01.

400

375

2019.04.01.

440

480

 

Gyermekétkeztetés térítési díjainak országos átlaga a 2019. évben a Nemzeti Jogszabálytárban található önkormányzati rendeletek alapján:

Intézménytípus

Normál étkeztetés

(napi 3xi étkezéssel, Ft/nap/fő)

Diétás étkeztetés

(napi 3xi étkezéssel, Ft/nap/fő)

Óvoda

394

590

Iskola

484

724

 

Az étkeztetéssel kapcsolatos kérdések, észrevételek, panaszok esetén a szolgáltatót az alábbi elérhetőségeken kereshetik:

továbbá az önkormányzathoz is fordulhatnak az alábbi elérhetőségeken:

 

Észrevételeikre, építő jellegű javaslataikra a jövőben is számítunk, keressék mind a szolgáltatót, mind az önkormányzatot bizalommal gyermekeink ellátása színvonalának javítása érdekében, mely közös szívügyünk.

Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu