/ nyomtatás

Pedagógiai program

 

Az óvoda adatai

 

 

Székhely Óvoda neve: Brunszvik Teréz Óvoda
Címe:                            2462 Martonvásár, Deák Ferenc utca 3.
Telefonszám:                06-22/460-290

Email cím:                   mvovoda@gmail.com

Az óvoda fenntartója:  Martonvásár Város Önkormányzata
Címe:                            2462 Martonvásár, Budai út 13.
Telefonszáma:              06-22/460-004

 

 

Intézmény vezetője:      Stefkovits Ferencné
Vezető helyettese:         Borbélyné Török Tünde (általános helyettes)
Puskásné Varga Ildikó (szakmai helyettes)

 

A programot benyújtotta az intézmény vezetője és nevelőtestülete.

 

 

 

"Az embereknél éppen úgy, mint a növényeknél, igen sok függ attól, milyen talajban és milyen hatások alatt fejlődnek s táplálkoznak felcsírázó természetük legzsengébb rostjai."  
         Brunszvik Teréz    

 

Bevezető  

Az óvodai nevelés országos alapprogramja a hazai óvodai neveléstörténet hagyományaira, értékeire, nemzeti sajátosságaira, a pedagógiai és pszichológiai kutatások eredményeire, a nevelésügy nemzetközileg elismert gyakorlatára építve, Magyarország Alaptörvényének értékeit és a Magyarország által aláírt nemzetközi szerződésekben vállalt kötelezettségeket figyelembe véve meghatározza a magyarországi óvodákban folyó pedagógiai munka alapelveit. Az óvodai nevelés pedagógiai alapelveinek meghatározásánál abból kell kiindulni, hogy   a gyermeket – mint fejlődő személyiséget – gondoskodás és különleges védelem illeti meg,  a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, s ebben az óvodák esetenként hátránycsökkentő szerepet töltenek be.  az óvodai nevelésnek a gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának megerősítésére kell irányulnia, az emberi jogok és gyermekek megillető jogok tiszteletben tartásával, oly módon, hogy minden gyermek egyenlő eséllyel részesülhessen színvonalas nevelésben.  

 
I. Bemutatkozás   
I.1. Nevelési értékek óvodánkban  

Hisszük és valljuk, hogy óvodánk színvonalát, minőségét, hatékonyságát a nevelőtestület és a pedagógiai munkát közvetlenül segítő személyzet színvonala határozza meg. Igyekszünk mindenben és mindenkiben megtalálni a legjobbat, és azt erősíteni. Fontosnak tartjuk a közös célokért való erőfeszítéseket, bízunk a személyes példamutatás erejében. Elengedhetetlen, hogy az óvoda valamennyi dolgozója szeresse munkáját, érezze annak megbecsülését, azonos elveket valljon és azonos célokért dolgozzon. Óvodánkat gyermekközpontúság és befogadás jellemzi, ami a gyermekek szeretete mellett azt is jelenti, hogy ismerjük a gyermekek testi, lelki, szellemi szükségleteit, és figyelünk annak kielégítésére. Érvényesül gyermekek mindenek előtti érdekeinek figyelembe vétele. Sajátos nevelési igényű gyermekeket is nevelünk, segítve a különbözőségek elfogadását. Feladatunk, hogy óvodásainknak érzelmi biztonságot nyújtsunk. Biztosítjuk a szabad játék, a párhuzamos tevékenységek feltételeit. Megfelelő környezetet teremtünk, minden nap tapasztalatokat nyújtunk, a mozgás, vers, mese, ének, zene, tánc, ábrázolás terén. A családi nevelés elsődlegességének tiszteletben tartásával, szorosan együttműködünk a családdal. Óvodánk nevelés központú, a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszik, figyelembe véve a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait. A differenciált bánásmóddal az egyéni érés sajátosságainak figyelembevételével a gyerekek önmagukhoz viszonyított fejlődését segítjük. A személyiség fejlődésének és fejlesztésének alapvető eszközének, módszerének a játékosságot tartjuk. A készség- és képességfejlesztést különböző tevékenységekbe integráltan, az egyéni és a közösen megélt élmények és tapasztalatok fejlesztő hatásárnak tudatos kiaknázásával biztosítjuk.  
Óvodánk befogadó készsége jó, lehetőségeket nyújt a sajátos nevelési igényű gyermekek és a nem sérült gyermekek szociális tanulási folyamatai számára. Tudjuk, hogy a befogadás, az együttnevelés sikerét nagymértékben befolyásolja a felnőttek hozzáállása, ebben kulcsszereplő az óvodapedagógus. Az, hogy a pedagógus milyen módon viszonyul a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő családokhoz meghatározó a nevelési folyamat eredményességében. Ahhoz, hogy a pedagógus, nevelési segítséget tudjon nyújtani, nemcsak megfelelő kompetenciákkal kell rendelkeznie, hanem olyan elfogadó attitűddel kell bírnia, ami segíti a gyermekek fejlődését. A sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív óvodai nevelésének sikerét a másságot elfogadó környezet, a sérülés specifikus személyi, tárgyi feltételek megteremtésével szolgálja, elősegíti a harmonikus személyiségfejlődést. Intézményünkben a sajátos nevelési igényű gyermek nevelése, oktatása a többi gyermekkel együtt történik. Együttnevelés során érvényesítjük a habilitációs, rehabilitációs szemléletet, sérülés specifikus módszereket, eljárásokat alkalmazunk.    

 

Csoportjainkban kettő óvodapedagógus és egy dajka dolgozik heti váltásban, nevelő munkánkat az intézményben három pedagógiai asszisztens is segíti.  Az adminisztráció ellátásában az óvodatitkár, a konyhai teendők ellátásában kettő konyhai dolgozó (beszállító alkalmazásában állnak) vesz részt.

 

Óvodánk nevelőtestületének, alkalmazotti körének célja, hogy szeretetteljes óvodai légkörben, megbecsülésben, szeretetben töltsék el a gyermekek óvodás éveiket.  Életkoruknak megfelelő szinten, minél több tapasztalatot szerezzenek tevékenységeken keresztül az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetből. Életkoruknak megfelelően kell minél több tapasztalathoz juttatni a gyermekeket, így természetessé válik számukra a természet védelme, szeretete, a környezettudatos magatartás. Nevelőtestületünk tagjai továbbképzéseken frissítik és bővítik tudásukat, hozzák az új ismereteket és beépítik munkájukba. Óvodánk 2010-ben és 2013-ban is elnyerte a zöld óvoda címet.  
A gyermekek elsődleges tevékenységének a játékot tartjuk. Igyekszünk olyan változatos játékkal átszőtt tevékenységeket szervezni, ahol a gyermekek egyéni képességei kibontakozhatnak, és eljuthatnak egyéni képességeik optimális határához.  Nevelőmunkánkban kiemelt helyet foglal el hagyományaink őrzése, az egészséges életmódra nevelés, a környezet megismerésére, szeretetére nevelés, a helyes nyelvhasználat megalapozása. Az óvodába kerülő gyermekek képességeinek fejlettségi szintje eltérő. Nevelőtestületünk ezt a különbözőséget elfogadja, és tiszteletben tartja. A nevelőtestület számára sikerélményt, belső elégedettséget jelent, ha a szülők nevelőpartnerüknek tekintenek bennünket, bizalommal fordulnak hozzánk. A szülőket igyekszünk megnyerni munkánk segítésére, az óvodai élet gazdagítására, szükség esetén a nevelőmunka hatékonyabbá tételére. Az óvónők csoportjaik nevelési feladatainak megvalósításához élnek a módszerválasztás szabadságával.   

 

I.2. Helyzetkép   

Martonvásár város Fejér megyében, közel azonos távolságban helyezkedik el Budapesttől és Székesfehérvártól. A jó földrajzi fekvéssel és közlekedési lehetőségekkel együtt, vonzza a nagyvárosokból, Budapest, Százhalombatta, Érd irányából letelepedni vágyókat. Az egykori Brunszvik uradalom mintagazdaságából fejlődött ki a főként búza, kukorica, cukorrépa termesztésére és állattartásra koncentrálódott gazdálkodás. A kastélypark területén ma az MTA Agrártudományi Kutató Központja működik. Óvodásainknak kedvelt kiránduló és gyűjtögető helye. Minden évszakban lenyűgöző szépségével, elősegíti gyermekeink lakóhelyéhez fűződő pozitív érzelmeinek kialakulását.  Óvodásaink nagyon eltérő családi körülmények közül érkeznek. A családok szociokulturális háttere változó. Vannak igen jó anyagi körülmények között élők, de olyanok is, akiknek szerények, illetve szegényesek a lehetőségeik. Az egyenlő esély megteremtésére közösségünk és a szülők alapítványt hoztak létre, melynek célja, feladata az óvoda gyermekeinek magasabb színvonalú nevelése érdekében szakmai programok, előadások szervezésére, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatására. Mindezek ismeretében igyekszünk sok élménnyel gazdagítani óvodai életüket, amelyben meghatározó erővé válhat a gyermekeket körülvevő tárgyi és személyi környezet.  Névadónkat, Brunszvik Terézt a hazai kisdedóvás úttörőjét családi kötelékek fűzték Martonvásárhoz. Jórészt az itt szerzett tapasztalatok segítették azokhoz a felismerésekhez, amelyek életének célt, tartalmat adtak, s amelyek az első magyar kisdedóvók megalapításárakésztették. A reformkorban országszerte alakultak az óvodák, de a Brunszvik család rezidenciájának otthont adó település kimaradt ebből a mozgalomból. Elképzelhető, hogy Teréz óvodaszervező tevékenységét Martonvásárra is megpróbálta kiterjeszteni, törekvése azonban meghiúsult. Így történt, hogy nem ő, hanem unokaöccse, Brunszvik Géza rakta le a martonvásári óvoda alapjait 1883-ban.  

 


GYERMEKKERT  
 

Elhunyt gyermekeinek, Gábor, Gizella és Mary emlékére alapította gróf Korompai Brunszvik Géza 1883-ban. Újra építette özv. Korompai gróf Brunszvik Szerafin 1900-ban.  

Ez a márványba vésett szöveg emlékeztet a műemlék óvoda homlokzatán az alapításra (2007ben kiköltöztünk az épületből), jelenleg könyvtárként működik. Martonvásár Budapest és Székesfehérvár vonzáskörzetébe tartozó város, ezért nem elköltöznek, hanem itt építkeznek a fiatalok. Az óvodai nevelés évtizedeken keresztül több helyszínen folyt, a műemlék óvoda volt az egyetlen biztos hely. Az elmúlt évtizedekben Martonvásáron folyamatosan növekedett az óvodás korú gyermekek létszáma. A mindenkori város vezetés igyekezett a szülők óvoda iránti igényét kielégíteni. Így Martonvásáron 1991-ben, 2007-ben és 2013-ban is bővült az óvodai férőhelyek száma.    

Külön öltözőkkel, mosdókkal, beépített szekrényekkel, új és modern gyermek méretű bútorokkal, otthonossá varázsolt helyiségekkel várjuk a gyermekeket és teszünk eleget feladatainknak. A csoportszobák az óvónők ízlését, egyéni ötleteit tükrözik.  Intézményünkhöz tágas, füves udvar tartozik, amely ideális helyszínt biztosít a játékra. Udvari játékaink modernek, zömében természetes anyagból készültek, megfelelnek az előírásoknak, sokféle tevékenységre adnak lehetőséget.   
Az intézmény öt terasza biztosítja, hogy esőben is levegőzhessenek a gyerekek, emellett a forró nyári napokon árnyékot is biztosítanak számunkra. Igyekszünk kihasználni a városunkban lévő kutatóintézeti parkot. Séták, kirándulások alkalmával felfedezzük élővilágát, rejtelmeit. Óvodánk kapcsolatot tart társintézményeivel. Részt veszünk városunk életében, megjelenünk különböző rendezvényein, és munkánkkal segítjük is ezek lebonyolítását. A városi lapban rendszeresen írunk az óvodánkban folyó munkánkról. Apró ötletekkel, tanácsokkal segítjük a szülők mindennapi életét. Az óvodai csoportok szervezésénél törekszünk az azonos életkorú gyermekek egy csoportban történő nevelésére, de ha az élet úgy hozza, vegyes csoportokat is kialakítunk.  Névadónkra emlékezve, Brunszvik Teréz tűzzománc emlékplakettet kap az, az óvónő, aki 25 évet dolgozott az óvodánkban.    

 

Az óvodáskorú gyermek nevelésének elsődleges színtere a család. Óvodánk a közoktatási rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelést egészítjük ki (esetenként pótoljuk), a gyermekek harmadik életévétől (esetenként a törvényi előírásoknak megfelelően 2.5 éves kortól) az iskolába lépésig. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete biztosítja gyermekeink fejlődésének és nevelésének legmegfelelőbb feltételeit. Óvodánkban, miközben teljesíti alapvető funkcióit, a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei. Az óvodai nevelésünk célja az, hogy elősegítse az óvodások sokoldalú, harmonikus fejlődését, a gyermeki személyiség kibontakozását, a hátrányok kiegyenlítését, az életkori és egyéni sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. Óvodánkban a gyermekek, a szülők és a munkatársak egyaránt felszabadultan, biztonságban érzik magukat. Munkánkat nevelőtestületi közösségben végezzük. Óvodai nevelésünkben érvényesül az egyének példája, tudásunkkal a gyermekek rendelkezésére állunk. Az egyén tiszteletben tartása mellett a társas viselkedés megtapasztaltatásával, gyakorlásával, a gyermekek szocializációját kívánjuk segíteni. A környezettudatos magatartást és a környezetért felelős életvitel kialakítását az óvoda pedagógiai tevékenységrendszerével és tárgyi környezetével segítjük.  Az óvodapedagógus feladata a példamutatás mellet az, hogy segítse elő a környezet tevékeny megismerését, adjon alkalmat, időt, eszközöket a spontán és szervezett tapasztalat és ismeret megszerzésére. Neveljen a környezet megóvására, a környezettel való tudatos együttélésre. A környezet ismeretén és tiszteletén kívül a gyermekek bátran alakítsák környezetüket károkozás nélkül.  Tiszteletben tartjuk a gyermekek kulturális identitását. A nemzetiséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítjuk az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését. Biztosítjuk az óvodai közösségbe való beilleszkedést, aktív részvételhez szükséges ismeretek, készségek megszerzését, segítjük a kölcsönös tiszteletet, megértést. Ehhez nyugodt, biztonságos környezetet teremtünk, jó kapcsolatot alakítunk ki a családokkal. 

 

Az óvoda teljes pedagógiai programje letölthető PDF formátumban: pedagógiai program

 

Az óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata letölthető word formátumban: SZMSZ