Pályázati felhívás civil szervezetek részére

2020.02.27. 12:41

A civil szervezetek 2020. évi pályázati, támogatási feltételeiről szóló 16/2020. (II.24.) Humán Bizottság határozatának melléklete:

PÁLYÁZAT CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA MARTONVÁSÁRON

Támogató: Martonvásár Város Önkormányzata

Pályázatot nyújthatnak be a Martonvásáron bejegyzett vagy tevékenykedő civil szervezetek
(
A pályázati adatlap ITT tölthető le.).

 

I.) Támogatási területek és az azokból pályázható, finanszírozható kiadások köre különösen:

 1. Sportszervezetek működése: bér vagy bérjellegű kifizetések (számlás-vállalkozói szerződés-, megbízási vagy munkaszerződéses- járulékokkal együtt), ingatlan üzemeltetés költségei, jármű üzemeltetés költségei, egyéb eszközök üzemeltetésének költségei, adminisztráció költségei, utazás-, kiküldetés költségei.

 2. Helyi vagy helyi kapcsolódású rendezvények: PR, marketing költségek, kommunikációs költségek, vendéglátási költségek, ezen belül lehetnek bér vagy bérjellegű kifizetések (számlás-vállalkozói szerződés-, megbízási vagy munkaszerződéses- járulékokkal együtt), tárgyi eszköz beszerzés, egyéb beszerzések.

 3. Eszközbeszerzés: formaruha, mez, viselet beszerzés költségei, tárgyi eszköz beszerzés, immateriális javak beszerzése, egyéb beszerzések.

 4. Fogyatékkal élő gyermekek és fiatal felnőttek táboroztatása: bér vagy bérjellegű kifizetések (számlás-vállalkozói szerződés-, megbízási vagy munkaszerződéses- járulékokkal együtt), tárgyi eszköz beszerzés, egyéb beszerzés, utazás-, kiküldetés költségei.

 

II.) Finanszírozás történhet az igénylő pályázati anyagától függően egyösszegű, vagy részletekben történő, elő-, és utófinanszírozás formájában is.

 

III.) A pályázat forrása: Martonvásár Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésében erre tervezett összeg

 

IV.) Jelen pályázat önerőt nem igénylő, 100 %-os finanszírozású, vissza nem térítendő támogatás.

 

V.) A pályázatban kötelezően szerepeltetni kell a szervezet nevét, székhelyét, elérhetőségeit (e-mail címet is), a képviselő nevét, a szervezet adószámát és bankszámlaszámát. A pályázat feltétele a kötelezettségvállalás a pályázott cél megvalósítására, elszámolására, az erre vonatkozó megállapodás megkötésére.

 

VI.) A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok köre:

 • Amennyiben a civil szervezet még nem pályázott korábban Martonvásár Város Önkormányzatánál, vagy 2019-ben változás történt az adatokban a 2019. évben beadott pályázathoz képest, akkor

  • alapító okirat/alapszabály;

  • a szervezet nyilvántartásba vételéről, a bejegyzést igazoló, bíróság által kiállított – 30 napnál nem régebbi – nyilvántartólap;

  • a számlavezető pénzintézet igazolása a számlavezetésről;

  • a szervezet képviselőjének aláírási címpéldánya.

Amennyiben nem történt változás a fenti adatokban, iratokban, úgy erről a szervezet képviselője által aláírt nyilatkozatot kell becsatolni.

 • A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetése, azok tervezett hatásai, összefüggései a pályázati kiírásban megjelölt pályázati céllal, a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségterv (lebontva az egyes támogatási területeken belül a finanszírozható kiadásokat), amely elkülönítve tartalmazza az általános forgalmi adóval nem növelt összeget, valamint az általános forgalmi adóval növelt összeget is.

 • A szervezet lezárt, a képviselő szerv által elfogadott utolsó beszámolója, a szervezet képviselője által hitelesítve.

 • Egyesület esetében a szervezet képviselőjének nyilatkozatát az egyesület pályázat beadását megelőző évi, valamint a pályázat beadáskori taglétszámáról, a pályázat beadását megelőző évi, valamint a pályázat beadáskori fizetendő tagdíj mértékéről, és pályázat beadását megelőző évi, valamint a pályázat beadáskori befizetett tagdíj összegéről.

 

VII.) Pályázati díjat nem kell fizetni.

 

VIII.) A pályázatok beadásának határideje: 2020. március 13. napja (péntek) 12.30 óra, melyet egy eredeti nyomtatott példányban a 2462 Martonvásár, Budai út 13. alatti Martonvásári Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kell benyújtani. A határidő jogvesztő, a pályázattal kapcsolatos hiánypótlásra lehetőség nincs.

A pályázat elbírálásáról átruházott hatáskörében eljárva a beadási határidőtől számított 30 napon belül Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Bizottsága dönt. A döntés ellen jogorvoslatra nincs lehetőség.

A pályázat eredményéről a pályázók a döntést követően 10 napon belül megadott e-mailes elérhetőségükön, annak hiányában postai úton értesítést kapnak, valamint a www.martonvasar.hu internetes oldalon tájékozódhatnak.

 

IX.) A nyertes pályázókkal kötendő támogatási szerződés feltételei:

 • Nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény. 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban.

 • Támogatott köteles szakmai és pénzügyi elszámolást készíteni a támogatási szerződésben megjelölt időpontig az ott megjelölt felhasználási határidőre vonatkozóan.

 • A Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetési támogatás és – saját forrás jogszabály, pályázati kiírás vagy a támogató által történő előírása esetén – a saját forrás terhére a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű, áru beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. E bekezdés alkalmazásában írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak megsértésével kötött szerződés teljesítése érdekében történt kifizetés összege a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.

 • A támogatás felhasználása során, ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia a Támogatottnak.

 • Támogatott a támogatási összeget elkülönítetten köteles kezelni, a felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat, egyéb okiratokat a Támogató vagy egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon, elkülönítetten köteles kezelni, nyilvántartani és a feladat befejezését követően 10 évig megőrizni.

 • A pénzügyi elszámolásnak, illetve az e körben benyújtott alapbizonylatok tartalmának olyan részletezettségűeknek kell lennie, melyek alapján a Támogatott által a támogatási összeg terhére eszközölt kifizetések és a pályázatban szereplő feladatok megvalósítására meghatározott költségek, valamint az azok finanszírozására folyósított (folyósítandó) támogatási összeg egyértelműen beazonosíthatók és egymással megfeleltethetők legyenek. Ennek megfelelően rá kell vezetni az alábbi mondatot minden egyes benyújtott, a támogatás terhére elszámolandó számlára: „Elszámolva a Martonvásár Város Önkormányzata által megítélt 2020. évi támogatás terhére.”

 • A támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, felmondás esetén a Támogatottat visszafizetési kötelezettség terheli, késedelem esetén késedelmi kamattal terhelten (jegybanki alapkamat kétszerese), a felszólítást követő 8 napon belül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 99.§-ában foglalt rendelkezéseinek megfelelően.

 • Amennyiben a támogatási összeget, vagy annak egy részét a Támogatott nem a szerződésben rögzített felhasználási célra kívánja fordítani, úgy köteles azt a Támogatóval a támogatás(rész) felhasználása előtt, legkésőbb a szerződésben rögzített befejezési határidőig előzetesen jóváhagyatni.

 • A visszafizetendő támogatás visszakövetelése céljából a Támogató biztosítékként a Támogatott valamennyi fizetési számlájára vonatkozó, a Támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozat kiállítását, a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt írja elő Támogatott részére. Támogatott vállalja, hogy a biztosítékot legkésőbb a támogatás folyósítását megelőzően biztosítja, és az a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségek megszűnéséig rendelkezésre áll.

 • A Támogatott köteles a tőle elvárható módon teljes körűen biztosítani, hogy a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítését akár a megvalósítás befejezése előtt, akár a befejezést követően a Támogató és megbízottjai ellenőrizzék.

 • Támogatott tudomásul veszi, hogy az ellenőrzést végző személy a támogatás teljesítésével kapcsolatosan vizsgálatot tarthat, okiratokat és más dokumentációt kérhet, azokról másolatot, kivonatot készíthet, a Támogatott részéről bárkitől szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet. Az ellenőrzés során a Támogatott köteles az ellenőrzést végző személy

  • megkeresésének soron kívül eleget tenni,

  • részére szóban, szükség esetén írásban tájékoztatást, magyarázatot adni, és a dokumentációs anyagokba a betekintést lehetővé tenni,

  • kérésére az általa szolgáltatott adatok és a rendelkezésre bocsátott dokumentáció teljességéről nyilatkozatot tenni,

  • az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket biztosítani.

 • Támogató jogosult a támogatási szerződéstől elállni, azt felmondani, támogatói okirat alkalmazása esetén a támogatás visszavonásáról rendelkezni az Ávr. 96. §-ában foglaltak szerint, különösen ha

  • a támogatási szerződésben meghatározott megvalósítási időszak kezdő időpontjától számított hat hónapon belül a támogatott tevékenység nem kezdődik meg, vagy a kedvezményezett a költségvetési támogatás igénybevételét neki felróható okból nem kezdeményezi, és késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki,

  • hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a kedvezményezett a támogatási döntést érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a támogatási igény benyújtásakor,

  • a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a támogatási szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved,

  • a kedvezményezett neki felróható okból megszegi az Ávr.-ben vagy a támogatási szerződésben foglalt kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget ellenőrzéstűrési kötelezettségének, és ennek következtében a költségvetési támogatás szabályszerű felhasználását nem lehet ellenőrizni,

 • g) a kedvezményezett határidőig sem teljesítette vagy nem megfelelően teljesítette a részbeszámolási, beszámolási kötelezettségét,

  • a kedvezményezett a támogatott tevékenységhez szükséges hatósági engedéllyel nem rendelkezik.

 • Támogatottnak a támogatási szerződés aláírásával ki kell jelentenie, hogy az aláírás időpontjában lejárt határidejű köztartozása nincs

 • Támogatottnak a támogatási szerződés aláírásával hozzá kell járulnia adatainak nyilvántartásához, ellenőrző hatóságok, továbbá az adóhatóságok részére történő továbbításához, tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességű meg nem fizetett köztartozása esetén a támogatásra való jogosultsága megszűnik, és a támogatás visszakövetelhető, visszatartható.

 • Támogatottnak ki kell jelentenie, hogy a támogatási szerződésben foglalt, általa megadott adatok, információk és csatolt dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek.

 • Támogatottnak ki kell jelentenie, hogy a támogatási szerződéssel támogatott tevékenységére vonatkozóan ha korábban Martonvásár Város Önkormányzatától kapott támogatást, arról határidőben benyújtotta beszámolóját. Jelen szerződésben foglalt tevékenységére vonatkozóan ezzel egyidejűleg máshonnan támogatásban nem részesül.

 • Támogatottnak ki kell jelentenie, hogy a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban.

 • Támogatottnak ki kell jelentenie, hogy megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, valamint megfelel a az Ávr. 76. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek.

 • Támogatottnak ki kell jelentenie, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség nem áll fenn.

 • Támogatottnak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az Ávr. 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettségét teljesíti, és vállalja, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait az Ávr.-ben, az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról szóló 11/2015. (IV.29.) Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendeletében, valamint jelen szerződésben foglaltak szerint visszafizeti. Ennek biztosítására a kedvezményezett - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozatát - a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt – legkésőbb a szerződéskötésig becsatolja (amennyiben erre már korábban nem került sor).

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a Martonvásári Polgármesteri Hivatalban, Buda Gabriella titkárságvezetőnél (tel. szám: +36-22-460-233, e-mail cím: titkarsag@martonvasar.hu , 17. szoba).

 

 

 

Elérhetőségek

Brunszvik-kastélypark

2462 Martonvásár.Brunszvik út 2.

+36 (22) 569563

nagy.gabriella@agrar.mta.hu

A Brunszvik-kastélypark honlapja

Agroverzum - Tudományos Élményközpont

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

+36 (30) 6293083

info@agroverzum.hu

Az Agroverzum honlapja

Polgármesteri Hivatal

2462 Martonvásár, Budai út 13.

+36 (22) 460-004

onkormanyzat@martonvasar.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal.martonvasar@fejer.gov.hu

Elérhetőségek és ügyfélfogadás

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

kormanyablak.martonvasar@fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 924-9946

kommunikacio@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (30) 392-3062

sajto@martonvasar.hu